1-700-700-655 נסה עכשיו חינם

ניתוח דוחות כספיים כהוצאה מוכרת

"מעגל המזומן" מאת איילת שטיינברג רו"ח, MBA CFO2Go

מחירון הנהלת חשבונות

אחד הנתונים החשובים בחברה הינו "קצב שרפת המזומן". נתון זה חיוני לחיזוי סיכוי החברה לשרוד בטווח הקצר והארוך ומאפשר תכנון נכון של גיוסי כסף ממקורות שונים.

"שרפת המזומן נטו" הינו השינוי במזומן בין תחילת התקופה לסופה. למשל אם בתחילת החודש יתרת המזומן הינה 150 ובסוף התקופה 120, קצב זרימת המזומן הינו 30.

כדי לנתח את קצב זרימת המזומן, יש לחלקו לשלשה מרכיבים עקריים:

  • מזומן שנכנס לחברה עקב פעילותה השוטפת של החברה (תקבולים בפועל מלקוחות)
  • מזומן שיצא מהחברה עקב פעילותה השוטפת של החברה (הוצאות ששולמו בפועל בגין פעילות שוטפת).
  • מזומן שיצא או נכנס לחברה עקב פעילות חריגה (למשל כניסת מזומן ממשקיעים, תשלום הלוואה שחל מועד פרעונה וכדומה).

לדוגמה

מתוך דוח תזרים המזומנים:

שינוי במזומן במהלך חודש פברואר – ירידה של 200

כניסה חריגה של מזומן בסך 40 עקב קבלת הלוואה

מכאן כי סך שרפת המזומן מפעילות שוטפת הינה 240. כעת, עלינו לנתח כמה מזומן נכנס לחברה וכמה יצא מהחברה. בדוח תזרים המזומנים לא קיימת הפרדה כזו.

ניתן לחשב את כניסת המזומן של החברה כך: המכירות בתקופה פחות השינוי ביתרת הלקוחות ועוד השינוי ביתרת תשלום מראש מלקוחות.

 

דוגמה

 

ינואר פברואר
100 מכירות
200 220 לקוחות בתום תקופה
60 50 תשלומים מראש ללקוחות

 

סך כניסת המזומן בפברואר הינה 100 (מכירות) פחות 20 (שינוי בלקוחות) ועוד 10 (שינוי בתשלומים מראש),דהיינו 90.

יציאת המזומן תחושב כשארית (סך שריפת המזומן בניכוי כניסת המזומן ובניכוי פעילות חריגה) ובדוגמא שלנו הינה 330 (240 סך שריפת המזומן מפעילות שוטפת בתוספת כניסת מזומן בסך 90).

 

כעת נוכל לנתח כל חלק בשינוי המזומן בנפרד:

שינוי בכניסת מזומן עשוי להעיד על שינוי בתנאי תשלום לקוחות ובמוסר התשלומים, על קצב העסקאות וכדומה. למשל כניסת מזומן של 90 בחודש פברואר לעומת כניסת מזומן של 120 בינואר ו 125 בדצמבר ללא שינוי מהותי במכירות ובתנאי התשלום ללקוחות עשויים להעיד על מוסר תשלומים בעייתי.

שינוי ביציאת מזומן עשוי להעיד על מידת ההתייעלות בחברה, על תוכניות ארוכות טווח וכ"ו. למשל יציאת מזומן של 330 בפברואר לעומת יציאת מזומן של 370 בינואר ו 335 בדצמבר, ללא שינויים במצבת כח האדם עשויה להעיד על חריגה בתקציב בינואר או שייתכן הסבר אחר כגון תשלום מראש של חשבונות שנתיים כגון ארנונה.

הצלבת נתוני כניסת המזומן ויציאתו חשובה לניתוח מידת הצלחתה של החברה להסתגל לשינויים, ניתוח פתרונות מימון לטווח קצר וארוך ועוד. למשל בדוגמאות הללו – כיצד על החברה להיערך להאטה בקצב תשלומי הלקוחות. ייתכן שעליה להגיע להסדרי תשלום נוחים יותר עם ספקיה וייתכן שאין מנוס מצמצום בתקציב.

CFO2GO עורכת סמינרים להכרה מעמיקה של הדוחות הכספיים מתוך דגש על נקודת מבט קרן הון הסיכון.

חזרה

למאמרים נוספים בנושא הנהלת חשבונות לחץ כאן

 

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי