1-700-700-655 חודש מתנה

המסמכים הנדרשים לעריכת דוח שנתי

 • רשימת מלאי לסוף שנת המס ליום 31.12 (כולל ערכים שיקליים)- מחיר קניה/ מחיר השוק הנמוך מביניהם – רק למי שבעסקו קיים מלאי מוצרים המיועדים למכירה.
 • אישורים שנתיים מהלקוחות על ניכוי מס במקור (טופס 806 – 856 – 857).
 • אישורים שנתיים על הכנסה משכר או גמלה מאת המעביד (טופס 106), שלך ושל בן/בת   הזוג במידה וקיבלת פיצויים ,יש להמציא טופס 161 מהמעביד
 • אישור על תשלומים לקופת גמל, פנסיה ו/או לביטוח חיים (שלך, בן/בת זוג וילדים),
 • אישור על תשלומים לקרן השתלמות. הן מחברות הביטוח והן מהבנקים.
 • אישור מאת המוסד לביטוח לאומי על תגמולי מילואים/אבטלה/דמי לידה, שנתקבלו השנה.
 • אישור על התשלומים לביטוח לאומי.
 • אישור מאת המוסד לבטוח לאומי על קבלת קצבאות למיניהן כגון: נכות, פגיעה בעבודה, זקנה וכדומה.
 • פוליסות ביטוח עסקיות: ביטוח עסק, אחריות מקצועית וסוציאליות עבור עובדים.
 • אישורים מחברות ביטוח על תשלומי פנסיה בגין עובדים.
 • פירוט הכנסות מחוץ לעסק ולמשלח יד (שלך ושל בן/בת הזוג) בארץ ובחו"ל כולל הכנסות פטורות או שהמס עליהם מוגבל או סופי.
 • הכנסות חייבות ממקורות אחרים (שכ"ד, דמ"פ, ריבית, משכורות וכו').
 • קצבאות זקנה ושאירים מביטוח לאומי.
 • פירוט שכ"ד שקיבלת מהשכרה למגורים.
 • רווחים ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בארץ ובחו"ל, פדיון תכניות חסכון וכו'.
 • הכנסות מוגבלות בשיעור המס. (דיבידנד וריבית על ניירות ערך נסחרים ופקמ"ים) – טופס 867 מהבנקים.
 • הכנסות מחו"ל – במידה ויש הכנסות מחו"ל להמציא את כל החומר הקשור, כולל דוחות שהוגשו לרשויות המס בחו"ל.
 • קבלות על תרומות למוסד ציבורי מוכר מעל 190 ש"ח.
 • תושב גבול הצפון ו/או אזור פיתוח (נהריה, מעלות וכדומה..) נא להמציא אישור תושב שלך ושל בן/בת הזוג.
 • לגבי כלי רכב – צילום רישיון רכב , ביטוחים ומסמכי קנייה/מכירה.
 • במידה וטרם חתמת על ייפוי כוח – נא להביא ייפוי כוח חתום על מנת שנוכל להכין ולהגיש את השנתי שלך.
 • מחיר עריכת הדוח הינו 1,100 ש"ח + מע"מ (לעסק שאיננו עמותה והמחזור השנתי עד 400,000 ש"ח).

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי