1-700-700-655 חודש מתנה

אל תפספסו: טלפון ותקשורת אינטרנט כהוצאה מוכרת

UCAN2 מציגה: טלפון ותקשורת אינטרנט ייוכרו לצורכי ניכוי מס, באופן חלקי או מלא

כבעלי עסקים, אנחנו מחפשים דרכים לצמצם את ההוצאות שלנו. אחת הדרכים לעשות זאת היא לוודא שההוצאות העסקיות שלנו הן כאלה שיענו להגדרה של הוצאה מוכרת לניכוי מס, כלומר כזו שנוצרה לצורך ייצור הכנסה. מבין ההוצאות הכי בסיסיות שקיימות בכל בית עסק כמעט אפשר למצוא את הוצאות התקשורת: הוצאות על שיחות טלפון המבוצעות ממקום העסק לצורך ייצור הכנסתו. הוצאות אלו כוללות מן הסתם את התשלום החודשי הקבוע על החזקת הקו ואת עלות שיחות הטלפון. הרי מי יכול היום לקיים עסק ללא טלפון ותקשורת אינטרנט? נדמה שלא משנה כמעט באיזה תחום עסקי שתפנו אליו, שימוש בטלפון ובאינטרנט הם פשוט הכרחיים לחלוטין לא רק עבור התפתחות העסק אלא עבור הקיום והתפקוד הראשוניים שלו.

 

אז מהם הכללים שלפיהם תוכלו לוודא שהוצאות התקשורת שלכם בעסק יהיו מוכרות לצורך ניכוי מס?

דבר ראשון, תשלומים הכלולים בחשבון הטלפון עבור שירותים נלווים או עבור רכישת ציוד וכיוצא בזה, לא ייכללו בהגדרת הוצאות החזקת טלפון. תשלומים מיוחדים אלו יסווגו כהוצאות לפי מהותם.

ככלל, שיחות הטלפון שבוצעו ממקום המגורים של עוסק מורשה אינן מוכרות בניכוי. אולם, אם הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי מקום המגורים משמש את עיקר עסקו של דורש ההוצאות, יוכרו בניכוי הוצאות הטלפון מבית המגורים, כדלקמן:

(1)   היו הוצאות החזקת הטלפון בסכום שאינו עולה על 18,000 שקלים חדשים לשנה, יותר בניכוי הסכום בגובה 80% מהוצאות החזקת הטלפון או חלק הוצאות החזקת הטלפון העולה על 1,800 שקלים חדשים, לפי הנמוך;

(2)   היו הוצאות החזקת הטלפון בסכום העולה על 18,000 שקלים חדשים – יותר בניכוי חלק ההוצאות העולה על 3,600 שקלים חדשים.

 

(3) כאשר בוצעו ממקום המגורים שיחות טלפון לחו"ל – ההוצאות תוכרנה ובלבד שהוכח לפקיד השומה שהן הוצאו לצורך ייצור ההכנסה. וכן, בתנאי שלגבי כל שיחה כאמור, ינוהל רישום בדבר התאריך, השעה, יעדה של כל שיחה, פרטי מקבלה, משך השיחה, נושאה ומחירה המשוער. לעניין זה, אין חובה שמקום המגורים ישמש את עיקר עסקו של דורש ההוצאות.

לגבי הוצאות שימוש במכשירים סלולריים ניידים, אשר משמשים גם לשימושו האישי של העובד בעסק, נקבע כי יוכרו בניכוי הוצאות החזקתם, ובלבד שנזקף לעובד שווי השימוש הפרטי במכשיר בסך של מחצית ההוצאה החודשית או עד תקרה מרבית שנקבעה לעניין זה (כ 100 ₪ לחודש), לפי הנמוך מביניהם. הכול, בניכוי סכום ההוצאה החודשית ששילם העובד בשל אותו מכשיר.

 

מה עוד אתם צריכים לדעת על טלפון ותקשורת אינטרנט כהוצאות מוכרות? 

הוצאות שימוש במכשיר טלפון נייד שניתן להתקשר ממנו למקום העבודה בלבד, יוכרו כולן כהוצאות מוכרות, אפילו אם המכשיר מצוי בידי העובד. זאת ועוד, במקרים שבהם המכשיר הנייד לא הועמד לשימושו האישי של העובד, יוכרו כל ההוצאות כמוכרות.

לסיכום, כדאי לבדוק את כל תחום הוצאות טלפון ותקשורת אינטרנט בעסק שלכם. ניתן להכיר בחלק ניכר מהוצאות אלו כהוצאה מוכרת לניכוי מס, מה שיוביל לחיסכון משמעותי עבורכם בניהול העסק במהלך החישוב הכללי של הוצאות מוכרות. כל תשומת לב לפרט מהפרטים הללו, משרתת אתכם ויכולה לאורך שנים להצטבר יחד עם הוצאות דומות שיחד יהפכו לקבוצה נאה של הוצאות מוכרות למס. אנחנו כאן לייעוץ ולכל שאלה, איתכם יחד בדרך לניהול  הכי מוצלח של העסק שלכם.

 

המידע לקוח מתוך ספר "הוצאות מוכרות למס" מאת עו"ד רו"ח רמי אריה בהוצאת מיסים ועסקים בע"מ –www.ralc.co.il

 

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי