1-700-700-655 נסה עכשיו חינם

טלפון ותקשורת אינטרנט כהוצאה מוכרת

UCAN2 מציגה: טלפון ותקשורת אינטרנט ייוכרו לצורכי ניכוי מס, באופן חלקי או מלא

UCAN2 מציגה: טלפון ותקשורת אינטרנט כהוצאה מוכרת

מערכת הנהלת חשבונות מפרטת הוצאות תקשורת: הוצאות על שיחות טלפון המבוצעות ממקום העסק לצורך ייצור הכנסתו, מוכרות בניכוי. הוצאות אלו כוללות את התשלום החודשי הקבוע על החזקת הקו ואת עלות שיחות הטלפון.

 

תשלומים מיוחדים הכלולים בחשבון הטלפון בעבור שירותים נלווים או עבור רכישת ציוד וכיוצא באלו, לא ייכללו בהגדרת הוצאות החזקת טלפון. תשלומים מיוחדים אלו יסווגו כהוצאות לפי מהותם.

 

ככלל, שיחות הטלפון שבוצעו ממקום המגורים של עוסק מורשה אינן מוכרות בניכוי. אולם, אם הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי מקום המגורים משמש את עיקר עסקו של דורש ההוצאות, יוכרו בניכוי הוצאות הטלפון מבית המגורים, כדלקמן:

 

  1. כאשר הוצאות החזקת הטלפון לא עלו על סך של ₪19,100- יוכר בניכוי סכום בגובה 80% מהוצאות החזקת הטלפון או החלק היחסי מהוצאות החזקת הטלפון העולה על ₪1,900, לפי הנמוך מביניהם.
  2. כאשר הוצאות החזקת הטלפון הנן בסכום העולה על ₪19,100 – יוכר בניכוי חלק ההוצאות העולה על 3,900 ₪.
  3. כאשר בוצעו ממקום המגורים שיחות טלפון לחו"ל – ההוצאות תוכרנה ובלבד שהוכח לפקיד השומה שהן הוצאו לצורך ייצור ההכנסה. וכן, בתנאי שלגבי כל שיחה כאמור, ינוהל רישום בדבר התאריך, השעה, יעדה של כל שיחה, פרטי מקבלה, משך השיחה, נושאה ומחירה המשוער. לעניין זה, אין חובה שמקום המגורים ישמש את עיקר עסקו של דורש ההוצאות.

לגבי הוצאות שימוש במכשירים סלולריים ניידים, אשר משמשים גם לשימושו האישי של העובד בעסק, נקבע כי יוכרו בניכוי הוצאות החזקתם, ובלבד שנזקף לעובד שווי השימוש הפרטי במכשיר בסך של מחצית ההוצאה החודשית או עד תקרה מרבית שנקבעה לעניין זה (נכון לשנת 2005 – 85 ש"ח), לפי הנמוך מביניהם. הכול, בניכוי סכום ההוצאה החודשית ששילם העובד בשל אותו מכשיר.

 

הוצאות שימוש במכשיר טלפון נייד שניתן להתקשר ממנו למקום העבודה בלבד, יוכרו כולם כהוצאות מוכרות, אפילו המכשיר מצוי בידי העובד. זאת ועוד, במקרים שבהם המכשיר הנייד לא הועמד לשימושו האישי של העובד, יוכרו כל ההוצאות כמוכרות.

 

המידע לקוח מתוך ספר "הוצאות מוכרות למס" מאת עו"ד רו"ח רמי אריה בהוצאת מיסים ועסקים
בע"מ –www.ralc.co.il

 

כדי לראות את הרשימה המלאה של הוצאות מוכרות לחץ כאן

עם מערכת ucan2 אתה יכול להיות רגוע. המומחים שלנו מנטרים את פעילות הזנת נתונים שלך למערכת ויתריעו על כל חריגה. רואה חשבון מוסמך מטעמנו יערוך עבורך את הדו"ח השנתי ויכין אותו לפי הכללים המוסכמים.

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי