1-700-700-655 חודש מתנה

ממה מורכב דוח שנתי של חברה פרטית?

מאת: יורם שיפר

כל חברה בע"מ שהיא חברה פרטית, להבדיל מחברה ציבורית, חייבת על פי סעיף 140 לחוק החברות, תש"ט-1999, להגיש דיווח שנתי על פעולותיה. על חברה פרטית להגיש דוח שנתי של חברה פרטית, הדוח כולל דין וחשבון על מצב החברה. חשוב להדגיש כי חלה חובה להגיש את הדוח השנתי ואי הגשת הדוח באופן מלא ובהתאם לדרישות החוק עלול להוביל להטלת סנקציות על החברה ובעליה.

חוק החברות קובע כי אחת לשנה כל חברה פרטית חייבת לערוך ולהגיש דוח שנתי לרשם החברות, עליה להגיש את הדוח בתוך 14 ימים ממועד קיום האסיפה השנתית. אם לא מתקיימת אסיפה שנתית בחברה פרטית, החברה צריכה להגיש את הדוח השנתי לא יאוחר מ-14 ימים ממועד שליחת הדוחות הכספיים לבעלי המניות. גם חברה פרטית לא פעילה שאינה עורכת דוחות כספיים חייבת להגיש את הדוח אחת לשנה.

מילוי נכון ומדויק

בעת מילוי הדוח השנתי עבור חברה פרטית חשוב להקפיד על מילוי נכון של הטופס, ויש לדייק בפרטים ובנתונים. יש להגיש רק את הדוח המקורי ולא העתקים או שכפולים, על הדוח חייב לחתום הדירקטור, חתימתו מהווה הצהרה על אימות הפרטים בדוח. לצד חתימה של הדירקטור נדרשת חתימה נוספת של עורך דין או רואה חשבון, עליהם להיות נוכחים בעת החתימה של הדירקטור.

פרטי הדוח השנתי חייבים להיות מעודכנים לשנת המס הנוכחית ולא הקודמת, כמו כן יש למלא את הדוח עם פרטי החברה המעודכנים על ידי רשם החברות. לכן, יש להקפיד ולמלא את הדוח עם פרטים נכונים, ללא השמטת פרטים, ובאופן מלא.

מה כולל הדוח השנתי?

מטרתו של הדוח השנתי לחברה פרטית הא עדכון פרטים, לדוגמה חלוקת מניות, ציון בעלי המניות, זהות הדירקטורים בחברה, כתובת עדכנית של החברה הפרטית וכיוצא בזה. על פי החוק כל חברה פרטית חייבת להגיש את הדוח השנתי לרשם החברות. כמו כן, עסקים קטנים חייבים להגיש דוח שנתי למס הכנסה, את הדוח כדאי להגיש בעזרת רואה חשבון מקצועי ומנוסה, אך כיום אפשר להפיק את הדוח השנתי גם בעזרת תוכנת הנהלת חשבונות באינטרנט.

דוח שנתי של חברה פרטית כולל מספר חלקים:

 

  • פרטי החברה – בראש הדוח השנתי יש למלא את פרטי החברה (באמצעות מקלדת או בכתב יד), הפרטים כוללים שם וכתובת החברה, דואר אלקטרוני, טלפון ומועד קיום האסיפה השנתית.

 

  • חלוקת הון מניות – פירוט מדויק של חלוקת הון המניות בחברה הפרטית.
  • פרטי בעלי המניותפרטים עדכניים של בעלי המניות, למשל שם וכתובת, וכמות המניות שבבעלותם.
  • מניות למוכ"זיש לפעול בהתאם לתיקון 28 לחוק החברות.
  • פרטי דירקטוריםיש למלא בקפידה את פרטי הדירקטורים המכהנים בחברה.
  • פרטי המוסמך לדווחמילוי פרטים של הגורם המוסמך לדווח לרשם החברות בשם החברה פרטית, על פי סעיף 39 לחוק החברות.
  • אימות חתימהעורך דין או רואה חשבון מוסמך חייבים לחתום על הדוח השנתי כדי לאמת את חתימת הדירקטור ומילוי הפרטים בטופס.

 

 

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי