1-700-700-655 חודש מתנה

מדריך מס הכנסה לעצמאים לפתיחת עסק

טיפים לביצוע תיאום מס לעובדים ביותר מעבודה אחת

אזרח נכבד,

המידע המובא בפניך עשוי לסייע לך בצעדיך הראשונים עם פתיחת עסק או התחלת עיסוק במשלח יד כעצמאי. במידע זה תמצא מה הם חובותיך וזכויותיך מול רשויות מס הכנסה, וכיצד יש להתנהל כאשר עליך לשלם מס הכנסה לעצמאים.

פתיחת תיק עצמאי

אם התחלת לעסוק בעסק או במשלח יד, עליך להודיע על כך בכתב לפקיד השומה באזור בו מתנהל העסק לא יאוחר מיום פתיחת העסק או תחילת העיסוק במשלח היד. בהודעה זו יש למסור הפרטים הבאים: שם מלא, מספר זהות, מהות העיסוק, כתובת העסק, מספר הטלפון, תאריך פתיחת העסק וכתובת פרטית. באפשרותך לפנות למשרד השומה באזור עסקך, ולמלא טופס 5329 הכולל את הפרטים הדרושים לפתיחת התיק.

זוג נשוי רשאי, בתנאים מסוימים, לבחור את בן הזוג על שמו יתנהל התיק במס הכנסה. בעניין זה ניתן להיוועץ בפקיד השומה.

ניהול מערכת ספרי חשבונות

על פי הוראות פקודת מס הכנסה חובה על כל בעל עסק ומשלח יד לנהל פנקסי חשבונות, מיד עם תחילת פעילות העסק, לפי הכללים וההוראות שקבע נציב מס הכנסה ובהתאם לסוג העסק או משלח היד. פרטים נוספים על הפנקסים שעליך לנהל ניתן לקבל במשרד השומה. עוסק פטור או עוסק זעיר במע"מ אינו פטור מחובת ניהול פנקסים למס הכנסה, אלא אם קיבל פטור או הקלה בכתב מפקיד השומה.

לתשומת לבך, במקרים מסוימים כגון השכרת דירה למגורים או קבלת ריבית מהבנק, אין חובה לנהל פנקסים, אך יש חובה לדווח על כך בסוף השנה עם הגשת הדו"ח השנתי.

תשלום מקדמות

לאחר שייפתח תיקך במשרד השומה ישלח אליך פקיד השומה פנקס מקדמות שבאמצעותו עליך לדווח על מחזור עסקאותיך מיום הפעלת העסק , ולשלם מס על פי השיעור שייקבע בפנקס. אם לא קיבלת פנקס מקדמות תוך חודש מיום הודעתך לפקיד השומה על פתיחת העסק, עליך לפנות למשרד השומה לבירור העניין. אם הנך סבור/ה ששיעור המקדמה שנקבע לך גבוה מדי, הנך זכאי/ת לפנות לפקיד השומה בבקשה מנומקת להקטנתו. עד לקבלת החלטה מחייב השיעור שנקבע.

דרך נוספת לתשלום המס המגיע ממך היא ניכוי המס במקור מתשלומים שמשלמים לך לקוחות העסק. יש לקוחות החייבים לנכות מס במקור מכספים המגיעים לך. אם שיעור המס המנוכה גבוה מדי הנך רשאי/ת לפנות לפקיד השומה בבקשה מנומקת להקטנתו. סכום המס שנוכה במקור ניתן להפחתה מהסכום שהנך חייב/ת לשלם כמקדמה.

העסקת עובדים

אם בעסק מועסקים עובדים או משולמים תשלומים אחרים החייבים בניכוי מס במקור, עליך לפתוח תיק ניכויים במשרד השומה באזור בו מתנהל עסקך, לדווח לפקיד השומה על השכר והתשלומים ולהעביר את המס שנוכה במקור לפקיד השומה, באמצעות הבנק, מדי חודש. פקיד השומה ישמח לתת הסברים נוספים ולספק לך לוח לניכוי מס הכנסה מהתשלומים השונים.

הגשת דוח שנתי על ההכנסות

שנת מס מתחילה ב-31 לדצמבר. דוח על הכנסותיך לינואר ומסתיימת ב- והוצאותיך לשנת המס שהסתיימה, יהיה עליך למלא ולהגיש לפקיד השומה עד ה- 30 לאפריל לאחר תום שנת המס. טופס הדוח השנתי על נספחיו (1301) יישלח אליך. כמו כן ניתן יהיה לקבלו אצל פקיד השומה.

אם הנך מנהל/ת מערכת ספרים בשיטת החשבונאות הכפולה תוכל/י להגיש את הדוח עד 31 למאי, שלאחר תום שנת המס. אם נבצר ממך להגיש את הדו"ח במועדים הנ"ל, עליך לפנות מראש בבקשה מנומקת לפקיד השומה לבקשת ארכה להגשת הדו"ח. פרטים נוספים לגבי מילוי הדוח ולגבי ניכויים וזיכויים המגיעים לך וכן הוראות חוק נוספות העשויות לעניין אותך ניתן למצוא בחוברת "דע זכויותיך וחובותיך" המצויה במשרדי השומה ובאתר האינטרנט.

סגירת עסק

החלטת לסגור את עסקך או לחדול מלעסוק במשלח ידך – עליך להודיע על כך בכתב לפקיד השומה אצלו מתנהל תיקך, שאם לא כן ימשיך פקיד השומה לראות בך נישום פעיל על כל המשתמע מכך. עם קבלת ההודעה יודיע לך פקיד השומה על כל ההליכים שעליך לבצע על מנת לאפשר סגירת תיקך במס הכנסה.

ייצוג בפני רשויות המס

במגעיך עם פקיד השומה הנך רשאי/ת (אך לא חייב/ת) להיות מיוצג/ת על ידי רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין. לתשומת לבך, עם פתיחת העסק עליך לדווח על כך גם לרשויות מס ערך מוסף והביטוח הלאומי. אנו מקוים כי מדריך זה היה לך לעזר. נשמח לעמוד לרשותך. בהוצאת תחום הסברה ושיפור השירות בנציבות מס הכנסה ומיסוי מקרקעין.

 

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי