קנסות כהוצאה מוכרת

מערכת הנהלת חשבונות מסבירה כי לא יוכרו בניכוי כהוצאות מוכרות תשלומים ששולמו לפי הוראת כל דין כסנקציה עונשית.

תשלומים בשל עבירות על כל דין, בגין קנסות תנועה, קנסות מינהלים, כופר כסף בגין עבירות על חוקי המיסים והמכס, תוספת פיגורים על אי תשלום מס-קניה וכיוצא באלו – אינם הוצאות מוכרות.

אי ההתרה של קנסות כהוצאות מוכרות נובע מהעובדה שיהיה בהכרה כזו משום פגיעה בתקנת הציבור. דהיינו, ההכרה בקנסות כהוצאות מוכרות עלולה לעודד עבירות על חוקים או לסכל את כוונת המחוקק לקבוע סנקציה כספית בסכום שנקבע על העבירה.

המידע לקוח מתוך ספר "הוצאות מוכרות למס" מאת עו"ד רו"ח רמי אריה בהוצאת מיסים
ועסקים בע"מ – www.ralc.co.il

חזרה לרשימת מאמרים

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי