1-700-700-655 חודש מתנה

פתיחת תיקים ברשויות המס

שרות ללקוחות האתר - פתיחת תיקים ברשויות המס עבור עסקים חדשים: עוסק מורשה, עוסק פטור, חברה בע"מ

מערכת הנהלת חשבונות באינטרנט תפתח עבורך את כל התיקים ברשויות המס

 • מע"מ
 • מס הכנסה , כולל תיק ניכויים במידת הצורך למעסיקים עובדים שכירים
 • ביטוח לאומי

מחיר השירות לפתיחת כל התיקים 349 ש"ח לפני מע"מ.

 

פתיחת תיק לעוסק מורשה במע"מ

 

רישום במע"מהמסמכים הדרושים
עוסק (יחיד)
 • צילום תעודת זהות.

 • חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק (אם קיים).

 • אסמכתא על קיום חשבון הבנק של העסק (צילום שק או אישור מהבנק עם פרטי החשבון).

 • מסמכים נוספים המעידים על הקמת העסק ופעילותו ( אם קיים).

שותפות (שני אנשים או יותר)

 • תעודת זהות של כל אחד מהשותפים.

 • חוזה רכישה/שכירות של מקום העסק (אם קיים).

 •  אסמכתא על קיום חשבון הבנק של השותפות.

 • אישור על רישום השותפות ברשם השותפויות (אם קיים).

 •  על השותפים למנות נציג אחד מתוכם שיפעל בשמם בכל הפעילות הנוגעת למע"מ.

חברה בע"מ

 •  אישור של רשם החברות על רישום החברה.

 • תקנון ופרוטוקול מינוי מנהלים של החברה כפי שאושר על ידי רשם החברות.

 •  שמות מנהלי החברה, מספרי הזהות שלהם, כתובותיהם ומספרי הטלפון שלהם.

 •  חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק.

 •  אסמכתא על קיום חשבון הבנק של החברה.

 • לגבי עסק בשלבי הקמה, שטרם החל בפעילותו: מסמכים נוספים שמתוכם ניתן ללמוד על פעילותו העתידית של העסק, כגון: התחייבויות לאספקת טובין, חוזים לביצוע פעולות רכישת נכסים לבנייה, אישורי בנייה, רישיונות עסק מטעם רשויות מקומיות או ממשלתיות, וכיוצא בזה.

 • טופס רישום מלא על כל פרטיו, וחתום.

 • מידע על הרכוש: סכום ההשקעה, מקורות המימון, מחזור העסקאות המשוער.

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי