1-700-700-655 חודש מתנה

פטור מניכוי מס במקור

מי זכאי לפטור?

מס הכנסה חל על כל הכנסה שאדם מפיק, ובעיקר על הכנסה ממשלח יד או עבודה. המס מוטל בצורה מדורגת לפי גובה ההכנסה והוא מושת באופן סופי לאחר הגשת דו"ח שנתי על הכנסות והוצאות בתום שנת המס. בעסקאות מסוימות, מנוכה מהעסקה מס טרם הגשת הדו"ח השנתי בהליך הנקרא ניכוי מס במקור. לצד זאת, במקרים מסוימים, ניתן לקבל פטור מניכוי מס במקור.

 

אילו פרמטרים מזכים בפטור מניכוי מס במקור?

התשובה לשאלה איך מקבלים פטור ממס במקור, נוגעת לסוג הגופים המחויבים בכך. הגופים המחויבים לנכות מס במקור מכל עסקה שבה הם מקבלים תקבולים מגורם כלשהו הם המדינה, רשויות מקומיות וגופים סטטוטוריים, מוסדות כספיים כגון בנקים, מוסדות להשכלה גבוהה, בעלי זיכיונות חיפוש נפט, מחצבים וחשמל, וחברות בע"מ בהיקף פעילות של עד סכום מסוים.

אז מה עושים כדי להשיג פטור מניכוי מס במקור? בנוגע לצד של המוכר. מי שרשום כעוסק מורשה, נדרש להוכיח תקינות פעילות על פני שנתיים לפחות ועל ידי כך לקבל פטור מניכוי מס במקור. מנגד, מי שרשום כעוסק פטור, זכאי החל משנת 2017 לקבלת פטור מניכוי מס במקור.

 

האם סוג החברה משפיע על הפטור?

התשובה מתחילה בהבנה כי פטור מניכוי מס הוא בעל תחולה אפשרית על שני הצדדים לעסקה. כך למשל, עוסק פטור המעוניין לספק שירות לגוף של המדינה, ייהנה מקבלת פטור מניכוי מס במקור מעצם היותו עוסק פטור, בשונה ממי שהוא עוסק מורשה, והמדינה לא תגבה ממחיר השירות הניתן על ידו רכיב של ניכוי מס במקור.

מנגד יש סוגי חברות בע"מ אשר זכאיות לפטור מניכוי מס במקור. מה עושים כדי לקבל פטור זה? התשובה לשאלה מצויה בחוק. על פי החוקים והתקנות הנוגעים לסוגיית ניכוי מס במקור, חברות בע"מ בעלות מחזור כספים הנמוך מהסכום הקבוע באותן תקנות, פטורות מניכוי מס במקור.

 

איך מוודאים שהפטור תקין ובתוקף?

דיאלוג מול רשות המס. מי שזכאי לפטור מניכוי מס במקור, מקבל את האסמכתא לכך ממס הכנסה. את הבקשה לקבלת פטור ניתן להגיש בטופס ייעודי הניתן לאיתור באינטרנט ומספרו 2542. ההחלטה על מתן הפטור, מפורסמת פומבי ביחס לכל עסק באתר רשות המיסים.

אז מבחינה טכנית, מה עושים כדי להשיג פטור מניכוי מס במקור? המידע המופיע באתר רשות המיסים מתייחס הן לשאלת קיומו של פטור והן לתאריך התוקף של הפטור. מסיבה זו, ניתן בכל עת לבדוק את שאלת תקינותו ותוקפו של הפטור ממס, ככל שהוא ניתן. כמו כן, בסמוך לסיום תקופת האישור, ניתן לבקש את הארכתו בשליחת בקשה לרשות המיסים.

 

מהי הגדרת "תיק חדש" בהקשר לפטור?

תיק חדש הוא תיק עוסק פטור או תיק עוסק מורשה שלרשות המיסים אין אינדיקציה לגבי היקפי הרווח הצפויים לו. מסיבה זו, תיק חדש אינו זכאי לקבלת פטור מניכוי מס במקור. עם זאת, בשל העובדה כי עוסק פטור הוא מי שהיקף עסקאותיו נמוך, הוחלט בשנת 2017 לאפשר למי שפותח תיק חדש ומוגדר עוסק פטור, בניגוד למי שהוא עוסק מורשה, לקבל פטור אוטומטי מניכוי מס במקור.

אז מה עושים כדי לקבל פטור מניכוי מס במקור? כאשר מדובר בתיק חדש של מי שפועל במסגרת עוסק מורשה, יש באפשרותו לפנות אל רשות המס בבקשה להקטין את אחוז המס אותו יש לנכות. לאחר פרק זמן פעילות רציף, תהיה אפשרות לבקש פטור על סמך הוכחת התנהלות תקינה. ניתן להיעזר ב- UCAN2 על מנת לנהל את מכלול ההיבטים החשבונאים של העסק בצורה מיטבית.

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי