1-700-700-655 חודש מתנה

מתנות כהוצאה מוכרת

הקושי בהכרה במתנות כהוצאות מוכרות נובע מהעובדה שמתנות ניתנות על מנת שלא לקבל תמורה בעבורן

הקושי בהכרה במתנות כהוצאות מוכרות נובע מהעובדה שמתנות ניתנות על מנת שלא לקבל תמורה בעבורן

שהרי זו המשמעות האמיתית של נתינת מתנה. מכאן, שלכאורה, נתינת מתנות אינה בבחינת הוצאה מוכרת היוצאת לשם ייצור ההכנסה. אולם, פעמים רבות נתינת המתנה כרוכה בציפייה של הנותן לקבל תמורה עתידית בגין הנתינה. הוצאות למתנה כזו, כאשר היא במישור ייצור ההכנסה, תהווה הוצאה מוכרת.

מערכת הנהלת חשבונות מפרטת, מתנות יוכרו כהוצאות מוכרות בהתאם לעקרונות הבאים:

  • מתנות לבעלי קשר עסקי עם העסק – מתנות שניתנו ללקוחות, ספקים ובעלי קשר עסקי אחר עם העסק הנותן את המתנה, רואים כאילו ניתנו לצורך ייצור ההכנסה, ובלבד, שסכום ההוצאה המוכרת לכל מקבל מתנה לא יעלה על התקרה השנתית (210 ש"ח ב 2020) שנקבעה לעניין זה לשנה. תנאי הכרחי להכרה בהוצאה הנו כי נרשמו פרטי זהות המקבל על מנת לאמת כי אכן קיים קשר עסקי עם נותן המתנה. עוד יירשם, מקום נתינת המתנה והכול בתנאי שקיימות אסמכתאות לאימות ההוצאה.עובד כטובת הנאה בשכר שממנה יש לגלם מס במקור. כאשר לא ניתן לזהות את הסכום שהועבר לעובד. דהיינו, השתתפות המעביד אינה מחושבת לפי מספר המשתתפים בפועל באותו אירוע. כגון מסיבת סוף שנה, יום ספורט או חגיגת יובל ולא ניתן ליחסה לעובד ספציפי – לא ייעשה גילום מס, אלא ישולמו בגינה מקדמות על חשבון הוצאות עודפות (בחברה בע"מ).

 

  • מתנות לעובדים בעבור אירועים אישיים – כאשר המדובר במתנה הניתנת בגין אירוע אישי של עובד, תותר המתנה גם ללא זקיפתה לשכר העובד, עד תקרה מרבית שנתית הזהה לתקרת שווי המתנה הניתנת לבעלי קשר עסקי עם העסק, כאמור לעיל.

כאשר המתנות הניתנות לבעלי קשר עסקי או לעובדים, הנן בסכומים משמעותיים או ניתנו בתדירות רבה, כגון סופי שבוע, נסיעות לחו"ל, מוצרי העסק, פרסים, בונוסים וכיוצא באלו, הרי ייתכן שהמדובר למעשה, בתמורה נוספת שכמוה כתשלום לכל דבר. במקרה זה, ייתכן וחלה על נותן המתנה החובה לנכות מס במקור משווי המתנה, לפי הוראות הניכוי במקור. באם ינוכו ניכויי המס במקור, יוכרו ההוצאות כולן . ללא ניכוי המס במקור, לא יוכרו ההוצאות.

המידע לקוח מתוך ספר "הוצאות מוכרות למס" מאת עו"ד רו"ח רמי אריה בהוצאת מיסים
ועסקים בע"מ – www.ralc.co.il

חזרה לרשימת מאמרים

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי