1-700-700-655 חודש מתנה

מיסי הרשות המקומית (ארנונה)

ערכת הנהלת חשבונות באינטרנט מסבירה כי: הוצאות ארנונה מוכרות בניכוי.

אף בסעיף זה, יש להבחין בין דיווח על בסיס מצטבר לבין דיווח על בסיס מזומן. שכן, בדרך כלל, חשבון הארנונה לחודשים האחרונים בשנת המס מתקבל ומשולם רק בתחילת שנת המס העוקבת.

במקרים בהם חשבון הארנונה משותף למספר עסקים שונים או במקרים בהם העסק מנוהל מבית המגורים, יש להפריד באופן ברור את חלקו של העסק מסך ההוצאה הכולל בחשבון הארנונה. רק החלק העסקי יוכר כהוצאות מוכרות.

לגבי הוצאות ארנונה בעסק מהבית ראה מאמר נפרד באתר.

המידע לקוח מתוך ספר "הוצאות מוכרות למס" מאת עו"ד רו"ח רמי אריה בהוצאת מיסים ועסקים בע"מ – www.ralc.co.il

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי