1-700-700-655 חודש מתנה

אישור על ניכוי מס במקור

אישור על ניכוי במקור מגיע לנישום באופן אוטומטי במידה והוא מגיש את הדוחות שלו במועד ואין לו חובות במס הכנסה .

ניתן לראות אם קיים אישור באתר האינטרנט של מס הכנסה.

על מנת לקבל ממס הכנסה אישור על ניכוי במקור יש להגיש בקשה על גבי טופס שניתן להוריד באתר בכתובת טפסים וקישורים

טופס בקשה לביטול/הקטנה של ניכוי במקור

את הטופס יש למלא ולשלוח אל פקיד השומה(ורצוי לצרף לטופס דוח רווח והפסד) – האישור יגיע תוך כשבועיים בדואר אלא אם יתברר שקיים חוב כספי או דוחות שלא הוגשו לתאריך הגשת הבקשה.

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי