1-700-700-655 חודש מתנה

חובות אבודים כהוצאה מוכרת

חובות של לקוחות וחייבים אחרים שלא ניתן לגבותם והונחה דעתו של פקיד השומה כי המדובר בחובות אבודים, יוכרו כהוצאות מוכרות

חובות אבודים כהוצאה מוכרת

מערכת הנהלת חשבונות מסבירה על חובות של לקוחות וחייבים אחרים שלא ניתן לגבותם והונחה דעתו של פקיד השומה כי המדובר ב"חובות רעים", יוכרו כהוצאות מוכרות בשנה שבה הפכו ל"חובות רעים". אם ייגבו סכומים על חשבון חובות שהוכרו כחובות רעים, ירשמו סכומים אלו כהכנסות בשנה שבה נגבו.

 

חובות רעים או מסופקים יוכרו בניכוי בתנאים הבאים:

  1. הם קשורים לתחום עיסוקו ופעילותו של התובע אותם כהוצאה – חובות שנוצרו במהלך הפעילות העסקית ולצורך ייצור ההכנסה. לרבות, חובות של לקוחות ומקבלי אשראי מהעסק, ובלבד שהאשראי ניתן במסגרת הפעילות המסחרית הרגילה של העסק. חובות רעים בעלי אופי הוני בשל השקעות שאינן בתחום הפעילות הרגיל, אינם קשורים לייצור ההכנסה ולא יוכרו בניכוי.
  2. הם נעשו רעים באותה שנת המס שבה נתבעו – אין רלבנטיות למועד היווצרות החוב או לידיעה בדיעבד, כי החוב הפך לחוב רע. רק בשנה שבה החוב הפך להיות בלתי ניתן לגבייה הוא יוכר כהוצאה מוכרת.
  3. ניתן לאמוד את שווי החוב שהפך לחוב רע – ההוצאה תותר עד הסכום שיש ראיות לגביו כי הנו חוב רע באותה שנת מס. מכאן, שייתכן כי חוב רע יוכר לשיעורים על פני כמה שנות מס, לפי המצב הכספי של החייב שהלך והורע.

הניסיון מראה כי אין אחידות בהפעלת שיקול דעתו של פקיד השומה בכדי שיכיר בחובות אלו כחובות אבודים. מחד, נטל ההוכחה להכרה בחובות רעים כהוצאות מוכרות מוטל על המבקש, ומאידך, שיקול הדעת של פקיד השומה לגבי הכרה או אי הכרה בחובות הרעים כהוצאות מוכרות יעמוד למבחן הביקורת השיפוטית. בכדי להרים את נטל ההוכחה בדבר היותם של החובות רעים, נדרש המבקש להמציא אישורי עורך דין מפורטים בדבר ההליכים שננקטו לגביית החובות, לרבות תיקי ההוצאה לפועל, צווי פירוק או פשיטת רגל של החייב וכדומה. האישורים האמורים שהנם בבחינת חוות דעת משפטית, יפרטו בנוסף למצב גביית החוב גם את העובדה, כי הסיכוי לגביית החוב הנו אפסי ואת הנימוקים לכך. דהיינו, שאכן מדובר בחוב שהוא חוב רע, שהוא אבוד ובלתי ניתן לגבייה.

 

חוב אבוד חלקי ייתכן כשצפויה גבייה חלקית של החוב. אין מניעה כי בעקבות בדיקת מצב החייב או הגעה להסדר פשרה לסילוק חלקו של החוב או לסילוקו חלקית בתשלומים ממושכים, יוכר החלק שלא תתאפשר גבייתו כחובות רעים, שהם הוצאות מוכרות. לעיתים, מספיק שפקיד השומה או היושב מטעמו בדיון נוכח כי החייב אינו מציית אף למס הכנסה, אינו מגיש דיווחי מס ואינו משלם את חובות המס שלו, בכדי שיסכים להכיר בחוב כחוב אבוד. שהרי פקיד השומה עצמו אינו מצליח לגבות את חובו מהחייב. כאמור, הכול לפי שיקול דעתו של פקיד השומה, שיקול דעת הנתון לביקורת שיפוטית.

 

בחובות רעים שסכומם קטן קיים נוהג בלתי כתוב, לפיו לגבי חובות בסכומים קטנים של עד כ-2,000₪, לא יידרש אישור עו"ד. אלא מספיק שיוכח כי המדובר בחוב שלא נגבה זמן ממושך, למרות פניות של בעל החוב לגביית חובו. פניות שכדאי לשמרן בכדי להציגן בבוא העת לפקיד השומה. נוהג זה נובע מהכרת פקיד השומה, כי בסכומי חוב קטנים עלות תביעת החוב עולה על ההנאה מגבייתו האפשרית, אם בכלל, בעתיד. לגבי סכומי חוב גבוהים, רצוי לנהוג לפי הכלל, כי ככל שסכום החוב גבוה יותר כך נדרשים מסמכים מאמתים רבים יותר, מהותיים יותר ומאושרים הן על ידי עו"ד והן במסמכים נלווים נוספים, כגון צווי הוצל"פ שלא מולאו, צווי פירוק וכדומה.

 

זיכויים בשל הפחתת הכנסות אינם בהכרח חובות רעים ולכן יוכרו כהוצאות מוכרות לפי השנה שבה נרשמו ההכנסות.

 

המידע לקוח מתוך ספר "הוצאות מוכרות למס" מאת עו"ד רו"ח רמי אריה בהוצאת מיסים ועסקים בע"מ – www.ralc.co.il

חזרה לרשימת מאמרים

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי