1-700-700-655 חודש מתנה

השתלמויות כהוצאה מוכרת

הוצאות להשתלמויות ולרכישת ידע והשכלה נוספים, יוכרו כהוצאות מוכרות, כאשר הן נועדו לצורך ייצור הכנסתו של המשתלם ולשם כך בלבד

מערכת הנהלת חשבונות מסבירה על הוצאות להשתלמויות ולרכישת ידע והשכלה נוספים, יוכרו כהוצאות מוכרות, כאשר הן נועדו לצורך ייצור הכנסתו של המשתלם ולשם כך בלבד. דהיינו, יש בלימודים רלבנטיות ישירה לתחום עיסוקו של הלומד ולייצור הכנסתו השוטפת בשנת המס, בבחינת שמירה על הקיים.

ההבחנה בין הוצאות להשתלמויות וללימודים שנועדו לשמירת הקיים לבין אלו שיוצרות יתרון עתידי מתמיד, תיעשה כדלקמן:

  • לימודים לצורך רכישת תואר וידע בסיסיים – הוצאות ללימודים כאלו לא יוכרו בניכוי, בהיותן הוצאות שנוצרו בתקופת טרום קבלת ההכנסה והן בבחינת נכס שעתיד להניב פירות הכנסה בעתיד. המדובר בלימודים לרכישת מקצוע חדש או להעלאה מהותית של הרמה המקצועית הקיימת. במקרה כזה, ההוצאות ללימודים הנן הוצאות לרכישת נכס חדש ולא בגדר שמירה על נכס – הון קיים.

 

  • לימודי השתלמות שנועדו לשמר את רמת הידע והרמה המקצועית של המשתלם – לימודים לצורך שמירת רמתו המקצועית של אדם הנם לצורך שמירה על הקיים, ולכן המדובר בהוצאות מוכרות, גם מהכנסת עבודה של שכיר, ככל שמדובר בלימודים שהנם רלבנטיים ליצירת ההכנסה של אותו לומד.

לעיתים, סיווג ההוצאות, בין שתי האפשרויות האמורות הנו קל, כאשר המדובר בהשתלמויות הקשורות ישירות לשמירת הרמה המקצועית השוטפת. אך לעיתים, סיווג זה קשה במיוחד, כאשר המדובר בלימודים שהם בבחינת ספק השתלמות, ספק לימודים לרכישת השכלה חדשה.

קושי זה הולך ומתחדד, כאשר הצורך בלימודים והשתלמויות מקיפות הולך ומתעצם לאור הידע המתחדש בתקופתנו באופן תדיר ובכמות רבה ולאור הקושי בהפרדה שבין לימודים לרכישת השכלה חדשה, לבין השכלה שנועדה לשמור על הקיים. ניתן לומר, כי כיום יותר ויותר לימודים והשתלמויות יוכרו כהוצאות מוכרות.

מחד, כאשר הלימודים מיועדים לרכישת מקצוע חדש או להעלאה מהותית של הרמה המקצועית הקיימת, ההוצאה ללימודים היא הוצאה לרכישת נכס חדש ולא בגדר שמירה על הקיים.

מאידך, כאשר הלימודים מיועדים להעלאה הדרגתית של הידע המקצועי, ההוצאות יוכרו כהוצאות מוכרות. לרבות, הוצאות לרכישת חידושים במקצוע הקיים או שיפור בתהליכי עבודה והתפתחות ברמות השונות של המקצוע הקיים ולרבות קורסים להשתלמויות או לרכישת ידע נוסף בנושאים הקשורים לתחום העבודה או לעיסוק הנוכחי.

לימודים לתואר שני יוכרו או לא יוכרו כהוצאות מוכרות על פי הקריטריונים האמורים לעיל. בהבהרת מס הכנסה לגבי לימודי תואר שני במשפטים לרואי חשבון, שאינם מקנים אפשרות לעסוק בעריכת דין ומיועדים להעשרת ידע בלבד, נקבע כי יותרו 50% מהוצאות הלימודים כהוצאות מוכרות. לטעמנו, אין להוציא מכלל אפשרות, כי ייתכן שניתן להכיר במלוא ההוצאות לימודי תואר שני בנסיבות אלו כהוצאות מוכרות. כאשר הלימודים הם בתחום שאינו קשור בייצור ההכנסה – ההוצאה היא פרטית ואינה מוכרת.

לגבי הוצאות לימודים של עובדים שכירים המשולמות על ידי המעביד, יש לבחון בנוסף, גם את מבחן הנהנה העיקרי מהלימודים. דהיינו, באם ההוצאה היא לנוחות המעביד או לנוחות העובד. אם ההוצאה היא בעיקרה לתועלת המעביד, יוכרו הוצאות הלימודים בניכוי כהוצאות מוכרות. אולם, אם הלימודים הנם בעיקרם לטובת העובד, יש לראותם כהוצאות שכר לכל דבר ועניין.

השתלמויות מרוכזות של מעבידים עבור עובדיהם יוכרו כהוצאות מוכרות, לרבות דמי הלינה והאירוח באופן סביר. אולם, באם כלולות בהוצאות אלו, גם הוצאות לאירוח בני המשפחה של העובדים או הוצאות שאינן ישירות לצורכי ההשתלמות, כגון מופעים וטיולים – לא יוכר החלק שאינו לצורך ההשתלמות באופן מובהק כהוצאות מוכרות.

הוצאות להשתלמויות שיוכרו לעובדים שכירים מהכנסתם כשכירים, יוכרו ככלל, על פי הקריטריונים דלעיל. אם המדובר בהטבה של המעביד לעובד בשל העובדה שההשתלמות נועדה בעיקרה לטובת העובד, הרי יש לזקוף את שוויה לשכר העובד כהכנסתו, הגילום יירשם כהוצאות שכר אצל המעביד.

השתלמויות בחו"ל יוכרו כהוצאות מוכרות, לפי הקריטריונים האמורים לעיל ולפי הקריטריונים להתרת הוצאות של נסיעות לחו"ל.

המידע לקוח מתוך ספר "הוצאות מוכרות למס" מאת עו"ד רו"ח רמי אריה בהוצאת מיסים ועסקים בע"מ

חזרה לרשימת מאמרים

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי