1-700-700-655 חודש מתנה

הפרשות סוציאליות

כל ההפרשות הסוציאליות שיכולים עצמאיים להפריש לעצמם ולזכות בהכרה במס בשלן

עצמאים

לקופת גמל לקצבה

לצורך ניכוי – הפרשה בגובה 11% מההכנסה עד תקרה חודשית של 17,400 ₪ או 208,800 לשנה
סכום הפרשה מרבי לשנה – 22,968 ₪ .
לצורך זיכוי – הפרשה בגובה 5% מההכנסה עד תקרה חודשית של 17,400 ₪ או 208,800 לשנה
סכום הפרשה מרבי לשנה – 10,440 ₪ .

סכום הפרשה מרבי מצטבר לעניין ניכוי וזיכוי עומד על שיעור של 16% מההכנסה על פי תקרות ההכנסה שנקבעו

לקרן השתלמות

ניתן להפריש 7% מההכנסה עד לתקרה של 263,000 ₪ לשנה.
מסכום ההפרשה יופחתו לעניין הניכוי 2.5% מההכנסה.

לאובדן כושר עבודה

ניתן להפריש לצורך ביטוח אובדן כושר עבודה 3.5% מההכנסה עד תקרה של 37,040 ₪ לחודש – סכום זה יוכר כהוצאה לצרכי מס.
סכום ההפרשה המרבי לשנה הינו 15,556 ₪.

שכירים

לביטוח מנהלים או לקרן פנסיה
מעביד פיצויים 8.33%
מעביד גמל 5% (6% לקרן פנסיה)
מעביד א.כ.ע 2.5%
עובד גמל 5% (5.5% לקרן פנסיה) – עובד יכול להשלים באופן עצמאי עוד 2%

תקרת שכר = 34,800 ₪ לחודש.

ניכוי הינו סכום אשר יורד מההכנסה לצורך מס
זיכוי הינו סכום שיורד מחבות המס שחושבה על הרווח לפני מס

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי