1-700-700-655 חודש מתנה

הכרה בהוצאות אש"ל

בעקבות פסק דין שהתקבל עקב עתירה של ארגוני העצמאים בעניין עדכון הוצאות אש"ל נקבע כי יותרו לניכוי הוצאות אש"ל לשנים 2009 – 2010. לגבי שנת 2011 , לאור תיקון לחוק – בוטלה ההכרה בהוצאות. קיימות דעות סותרות עליהן ניתן לקרוא באתרו של עו"ד רמי אריה שלהלן. לכן , אנו מעריכים שצפויות התפתחויות בנושא זה ויש לעקוב אחריהן.

 

הואיל ופסק הדין ניתן רק לאחרונה , ניתן להגיש בקשות לתיקון דוחות מס שהוגשו בגין שנות המס 2009-2010. חשוב לשים לב שיש מספר תנאים שבהם יוכרו הוצאות האש"ל וכי, הוצאות אש"ל אינן כוללות בשום אופן ארוחות במסעדות ובתי קפה באזור העסק או המגורים. התקנות שלהלן חלות רק במקרה בו העיסוק מצריך נסיעה מחוץ למקום המגורים והעסק – כלומר, נסיעה לצורך יצירת הכנסה.

 

הגדרה

"הוצאות אש"ל" – הוצאות שהוציא יחיד בשל ארוחת בוקר, ארוחת צהרים או ארוחת ערב בנסיבות המצדיקות את התרת הניכוי, לרבות מהות העיסוק וזמני השהות והכול בסכומים שלא יעלו על הסכומים שיקבע שר האוצר מעת לעת – ומופיעים בטבלה שלהלן. יותרו בניכוי הוצאות אש"ל ליחיד, שאינו עוסק חוץ (הגדרת עוסק חוץ להלן) , אם הוצאו בעת שהותו מחוץ לתחום הישוב שבו מצוי מקום מגוריו הקבוע (הגדרה להלן) ומחוץ לתחום הישוב (הגדרה להלן) שבו מצוי מקום עיסוקו העיקרי;

 

(1) לעוסק חוץ יותרו הוצאות אש"ל אם הוצאו מחוץ לתחום הישוב שבו נמצא מקום מגוריו הקבוע;
(2) על אף האמור בפרט (1), לעוסק חוץ השוהה מחוץ לתחום הישוב שבו נמצא מקום מגוריו הקבוע, לפחות 20 ימים בחודש במשך לא פחות משלושה חדשים בשנת מס אחת, יותר בניכוי, בחדשים האמורים סכום שלא יעלה על 60% מהוצאות האש"ל;
(ד) יחיד שיש לו שני מקומות עיסוק עיקריים או יותר, אשר אחד מהם לפחות נמצא מחוץ לתחום הישוב בו מצוי מקום מגוריו הקבוע, יותרו לו בניכוי 60% מהוצאות האש"ל, לגבי הוצאות שהוציא במקום העיסוק העיקרי המרוחק ביותר ממקום מגוריו הקבוע;

"עוסק חוץ" – מי שנתמלא בו אחד מאלה:
(1) עיסוקו העיקרי מחייבו לנוע מישוב לישוב;
(2) מקום עיסוקו העיקרי אינו במקום קבוע;

"מחוץ לתחום ישוב" – מרחק של 10 ק"מ לפחות מהנקודה הקרובה ביותר של תחום ישוב אחר לנקודה הקרובה ביותר בתחום ישוב אחר או לנקודה הקרובה ביותר במקום שאינו ישוב;

"מקום עיסוק עיקרי"
(1) לגבי עובד – מקום שבו מבצע העובד את עבודתו או חלק ממנה באורח קבע;
(2) לגבי יחיד אחר – מקום שבו מבצע היחיד באורח קבע את עיסוקו או חלק ממנו, ואם עיסוקו מתבצע באורח קבע במקום מגוריו, יראו את מקום מגוריו כמקום עיסוקו העיקרי.

ניתן להכיר בהוצאות על פי קבלות (בסכומים מכסימליים שלהלן).

במקרה שאין קבלות, תותר ההוצאה על פי רישום הנסיעות בסכומים הרשומים בטבלת ההוצאות ללא קבלות.
יש לערוך רשימות נסיעה יומיות בציון מקום הנסיעה, מרחק ממקום העסק או המגורים וזמני יציאה וחזרה.

להלן סכומים מעודכנים בש"ח לשנות המס 2019 – 2010

עם קבלות

2009 2010
ארוחת בוקר 11 12
ארוחת צהריים 46 44
ארוחת ערב 22 23

 

ללא קבלות

2009 2010
ארוחת בוקר 11 12
ארוחת צהריים 33 35
ארוחת ערב 11 12

 

 

 

 

לצורך ההכרה בהוצאות אש"ל נדרשת שהייה בעבודה כלהלן:
ארוחת בוקר – לפני השעה 08:00
ארוחת צהרים – שהיה בת 4 שעות בתפקיד.
ארוחת ערב – שהיה בתפקיד לאחר השעה 19:00

המידע לקוח מתוך ספר "הוצאות מוכרות למס" מאת עו"ד רו"ח רמי אריה בהוצאת מיסים ועסקים בע"מ – www.ralc.co.il

חזרה לבלוג

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי