1-700-700-655 חודש מתנה

הוצאות שכר דירה

מערכת הנהלת חשבונות באינטרנט מסיקה כי: דמי שכירות ששילם שוכר בגין בניין או קרקע, שהיו תפוסים על ידו לשם השגת ההכנסה הנם הוצאות מוכרות.
דמי שכירות, כאמור, יכול שיהיו בכסף, בשווה כסף או בדרך של החזר הוצאות ששילם השוכר למשכיר במישרין או בעקיפין. כך עולה שהסכם בין המשכיר לשוכר לפיו מתחייב השוכר לבנות על המושכר או לבצע שיפורים במושכר שמהם ייהנה בעתיד המשכיר, מבטא למעשה הוצאות בשל דמי שכירות, לפי שווי השיפורים בנכס.

ההוצאות לדמי שכירות כאמור, יוכרו בתנאי שמתשלומים אלו נוכה מס במקור, בשיעור של 35%, או בשיעור נמוך יותר לפי אישור פקיד השומה, והתשלומים בגין דמי השכירות והמס שנוכה בגינם דווחו כדין למס הכנסה.

דמי שכירות בגין שכירות מכונות וציוד או נכסים אחרים שאינם מקרקעין יוכרו בניכוי לפי העקרונות הכלליים להתרת הוצאות מוכרות. דהיינו, נדרש כי המכונות והציוד משמשים להשגת ההכנסה בשנת המס ולשם כך בלבד.

המידע לקוח מתוך ספר "הוצאות מוכרות למס" מאת עו"ד רו"ח רמי אריה בהוצאת מיסים ועסקים בע"מ – www.ralc.co.il

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי