1-700-700-655 חודש מתנה

הוצאות משפטיות כהוצאה מוכרת

הכללים לעניין ההכרה בהוצאות משפטיות כהוצאות מוכרות

הוצאות משפטיות המשולמות עבור ייעוץ שוטף וקבוע הניתן לעסק במהלכו הרגיל, יוכרו בניכוי. הוצאות משפטיות בקשר לפעולות הוניות חד פעמיות לא יוכרו בניכוי כהוצאות מוכרות, על אף שהן עשויות להתווסף למחיר המקורי של הנכס לעניין חישוב הפחת. לעניין זה, ההוצאות המשפטיות כוללות את הוצאות הייצוג המשפטי בכל הליך, לרבות הליכים בפני סמכות מעין שיפוטית, כגון בוררות או גישור וכן את הוצאות האגרות המשפטיות, ההוצאות הנלוות לייצוג, כגון צילומים ושליחויות וכיוצא באלו.

 

מערכת הנהלת חשבונות באינטרנט מפרטת את הכללים לעניין ההכרה בהוצאות משפטיות כהוצאות מוכרות הנם:

 

  • הוצאות משפטיות בשל פעילות שוטפת – תביעות משפטיות העומדות כנגד העסק בנושאים הקשורים לפעילותו השוטפת של העסק, כגון תביעה בגין אחריות למוצר פגום, תביעות נגד לקוחות וספקים וכיוצא באלו, הנן חלק אינטגרלי מפעילות העסק. מכאן עולה, כי הוצאות משפטיות הכרוכות בתביעות אלה יוכרו בניכוי. כך גם לגבי הוצאות לתביעות משפטיות של העסק נגד אחרים ובלבד שהן עוסקות בפעילות שוטפת. הוצאות משפטיות בגין תביעות שלא צלחו ולא הניבו הכנסות או לא מנעו הוצאות פירותיות אחרות של העסק יוכרו גם הן בניכוי כהוצאות מוכרות שוטפות.

 

  • הוצאות משפטיות לשמירת הון קיים – תביעות לשמירת הקיים בהון ונכסי העסק במישור ההון, כגון תביעות כנגד חברות ביטוח בגין שיפוי בשל נזקי שריפת מבנה העסק או גניבת מכונות. ככל שמדובר באחד מסיכוני העסק הרי אלו הוצאות המהוות חלק אינטגרלי מפעילותו של העסק והוצאות משפטיות בגינן, יוכרו בניכוי.

 

  • הוצאות משפטיות לייצור הון חדש – הוצאות משפטיות בגין תביעות בשל פעולות השקעה וייצור נכסי הון חדשים, כגון תביעות כנגד חברות ביטוח בגין שיפוי בשל שריפת מבנה משרדים בבנייה או גניבת מכונות בדרך למפעל, לא יוכרו בניכוי, הגם שיכול שיתווספו למחיר המקורי של נכסי ההון שנתקבלו בגין התביעות. התוספות יוכרו בדרך של הוצאות פחת, בשנים שעד תום תקופת הפחת של הנכס הרלבנטי.

 

  • הוצאות משפטיות בגין הכנת דוחות למס הכנסה והליכי מס – הוצאות הכרוכות בהכנת דוחות למס הכנסה, בייצוג בפני פקיד השומה, בניהול משפט בערעור מס או בעררים שונים לעניין השומות, מוכרות כהוצאה.

 

  • הוצאות משפטיות במישור הפלילי – הוצאות אלו, יוכרו כהוצאות מוכרות בכפוף למידת הפגיעה בחוקיות ובתקנת הציבור. ככל שמדובר בהוצאות משפטיות להתגוננות בפני עבירות הדורשות מחשבה פלילית מסוג.

כוונה או פזיזות – לא יוכרו ההוצאות כמוכרות. ככל שמדובר בעבירות מסוג רשלנות ובפגיעות מועטות בתקנת הציבור – יוכרו ההוצאות כהוצאות מוכרות. כאשר נפסקו הוצאות משפט לטובת תובע ההוצאה יש להפחית את ההוצאות שנפסקו על ידי בית המשפט, מכלל ההוצאות המשפטיות שנתבעו בשל הייצוג המשפטי.

 

המידע לקוח מתוך ספר "הוצאות מוכרות למס" מאת עו"ד רו"ח רמי אריה בהוצאת מיסים ועסקים בע"מ – www.ralc.co.il

 

חזרה לרשימת מאמרים

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי