1-700-700-655 חודש מתנה

הוצאות לינה וארוחת בוקר כהוצאה מוכרת

הוצאות לינה, לרבות ארוחת בוקר, לא יוכרו בניכוי, אלא בכפוף לכך שמדובר בלינה לצורך ביצוע תפקיד במהלך העבודה השוטפת

מערכת הנהלת חשבונות מפרטת: הוצאות לינה, לרבות ארוחת בוקר, לא יוכרו בניכוי, אלא בכפוף לכך שמדובר בלינה לצורך ביצוע תפקיד במהלך העבודה השוטפת, ולהתקיימותו של אחד מהכללים הבאים:

  1. הוצאות לינה במרחק של לפחות 100 ק"מ ממקום העיסוק הקבוע או ממקום המגורים – יוכרו בניכוי.
  2. הוצאות לינה שאושרו על ידי פקיד השומה – יוכרו בניכוי. לרבות, הוצאות לינה במרחק של פחות מ-100 ק"מ ממקום העיסוק הקבוע או ממקום המגורים, ובלבד שאושרו על ידי פקיד השומה. כגון כאשר מוכח כי הלינה הכרחית לצורך ביצוע התפקיד. לעניין זה, יש להזכיר, כי לעולם שיקול דעתו של פקיד השומה יעמוד לביקורת שיפוטית.

הוצאות לינה אחרות – לא יוכרו בניכוי.

הוצאות לארוחת בוקר הכלולה במחיר הלינה, יוכרו בהתאם להכרה בלינה עצמה כהוצאות מוכרות, בהתאם לאמור לעיל. הוצאות הלינה המוכרות, לא יעלו על התקרה המרבית שנקבעה לעניין זה, היא אותה תקרה להוצאות לינה שנקבעה לעניין נסיעות לחו"ל, כאמור לעיל.

האמור לעיל, לא יחול לגבי הוצאות לינה, שנדרשו לצורך השתתפות בהשתלמויות או בכנסים בתחום עיסוקו של דורש הוצאות הלינה.

המידע לקוח מתוך ספר "הוצאות מוכרות למס" מאת עו"ד רו"ח רמי אריה בהוצאת מיסים
ועסקים בע"מ – www.ralc.co.il

חזרה לרשימת מאמרים

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי