1-700-700-655 חודש מתנה

הוצאות הנהלת חשבונות כהוצאה מוכרת

הכללים לעניין ההכרה בהוצאות הנהלת חשבונות כהוצאות מוכרות

מערכת הנהלת חשבונות מסבירה על הוצאות בגין ניהול ספרי החשבונות

נוצאות בגין ניהול ספרי החשבונות של העסק הנן הוצאות הכרחיות בייצור הכנסה, הן בשל העובדה שניהול פנקסי חשבונות דרוש לצורך ניהול העסקים וייצור ההכנסה והן משום שהן מחויבות על פי הוראות פקודת מס הכנסה ודינים נוספים לפי העניין.

 

מכאן נובע, כי הוצאות ניהול חשבונות הנן הוצאות מוכרות.

 

המידע לקוח מתוך ספר "הוצאות מוכרות למס" מאת עו"ד רו"ח רמי אריה בהוצאת מיסים
ועסקים בע"מ – www.ralc.co.il

חזרה לרשימת מאמרים

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי