1-700-700-655 חודש מתנה

הוצאות הגשת דוחות כהוצאה מוכרת

מערכת הנהלת חשבונות: הוצאות הכרוכות בהכנת דוחות למס הכנסה, בייצוג לפני פקיד השומה, בניהול משפט, בערעור מס או בעררים שונים לעניין השומות - מוכרות לניכוי מס

מערכת הנהלת חשבונות מסבירה כי הוצאות הכרוכות בהכנת דוחות למס הכנסה, בייצוג לפני פקיד השומה, בניהול משפט, בערעור מס או בעררים שונים לעניין השומות – מוכרות כהוצאות מוכרות

כאשר העסק מנהל את ספרי חשבונותיו על בסיס מצטבר, הרי יוכרו גם הפרשות להוצאות צפויות לביקורת ספרי החשבונות, לתשלום הוצאות הכנת דוחות כספיים ולייצוג בפני רשויות המס, בגין שנת המס שלגביה הן יבוצעו.

סייג להכרה בהוצאות משפטיות לעניין הכנת הדוחות וייצוג המס הנו, במקרה בו קבעו בית משפט או ועדה לקבילות פנקסים שהיה בערעור או בערר משום הטרדה ולא היה צידוק סביר להגשתם – לא יוכרו ההוצאות המשפטיות כהוצאות מוכרות.

הוצאות משפטיות שנפסקו לטובת העסק, יקוזזו מההוצאות המשפטיות המוכרות האמורות. אם לא נוהלו פנקסי חשבונות לגבי ההכנסות מהעסק או ממשלח היד או באם הדוח לא בוסס על פנקסי החשבונות – לא יוכרו הוצאות הכנת הדוחות וטיפולי המס כהוצאות מוכרות.

הוצאות אלה מוכרות גם לשכירים.

המידע לקוח מתוך ספר "הוצאות מוכרות למס" מאת עו"ד רו"ח רמי אריה בהוצאת מיסים
ועסקים בע"מ – www.ralc.co.il

חזרה לרשימת מאמרים

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי