1-700-700-655 חודש מתנה

דמי חבר לאגודות מקצועיות כהוצאה מוכרת

מערכת הנהלת חשבונות באינטרנט: תשלום דמי חבר לאגודות ולשכות מקצועיות מאפשר למשלם ליהנות מהשירותים המקצועיים של האגודה ולקבל ממנה עדכונים שוטפים בתחום פעילותה

מערכת הנהלת חשבונות מסבירה על תשלום דמי חבר לאגודות ולשכות מקצועיות מאפשר למשלם ליהנות מהשירותים המקצועיים של האגודה ולקבל ממנה עדכונים שוטפים בתחום פעילותה

ככל שהתשלום נעשה לאגודה הפועלת בתחום עיסוקו של המשלם את דמי החבר, תוכר ההוצאה לתשלום דמי חבר לאגודה – כהוצאה מוכרת.

 

כאשר תשלומי דמי החבר כוללים זכויות שאינן מקצועיות, כגון חברות במועדון צרכנות, זכות לביטוחים אישיים וכדומה, הרי אותו חלק אינו מהווה הוצאה מוכרת ויש להפרידו מכלל ההוצאה המוכרת.

 

מעבידים יכולים לנכות כהוצאה מוכרת את תשלומי דמי החבר בגין עובדיהם, בתנאי שהחברות באגודה המקצועית של העובד תתרום לייצור הכנסתו של המעביד המשלם. כגון כשנדרש רישוי כיועץ מס לצורך ביצוע עבודתו של העובד או בכדי שהעובד יקבל עדכונים מקצועיים הקשורים בעבודתו מהאגודה המקצועית.

 

בכדי להקל על זיהוי האגודות המקצועיות, שהתשלום אליהן בעבור העובד יהווה הוצאה מוכרת, נקבע מנגנון של אישור נציבות מס הכנסה לאגודות מקצועיות מסוימות. לגישת נציבות מס הכנסה רק תשלום שיבצע מעביד בעבור עובדו, לאגודות מקצועיות מאושרות שרשימתם מתפרסמת מפעם לפעם, יוכר כהוצאה מוכרת. יצוין, כי עניין האישור של האגודות המקצועיות לעניין זה, אינו מעוגן בחקיקה.

 

המידע לקוח מתוך ספר "הוצאות מוכרות למס" מאת עו"ד רו"ח רמי אריה בהוצאת מיסים
ועסקים בע"מ – www.ralc.co.il

חזרה לרשימת מאמרים

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי