1-700-700-655 חודש מתנה

ביטוחי העסק

מערכת הנהלת חשבונות באינטרנט מסבירה על ביטוחים הקשורים בייצור ההכנסה בעסק, לרבות ביטוח מבני וציוד העסק, ביטוח המלאי, ביטוח אובדן רווחים, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח מעבידים וכיוצא באלו, מוכרים בניכוי.

ביטוחים מעורבים שחלקם עסקיים וחלקם פרטיים – לא יוכרו כהוצאות מוכרות. אלא אם ניתן לזהות בנפרד את החלק העסקי מהחלק הפרטי. יוכרו רק ההוצאות המיוחסות לחלק העסקי כהוצאות מוכרות.

ההכרה בביטוחים עסקיים כהוצאות מוכרות באופן מלא או חלקי, מותנית בסיווג הביטוח לפי הנכסים שאותם הוא מבטח. מכאן, כי ביטוחי רכב יתווספו לסך הוצאות החזקת הרכב שהם מבטחים. הוצאות ביטוחים לרכב יוכרו לפי העקרונות הרגילים של ההכרה בהוצאות החזקת רכב.

ביטוח שותפים בשותפות יוכר כהוצאה מוכרת ובלבד שלשותף המבוטח יש פחות מ-10% לפחות מהונה או מהזכות לרווחיה של השותפות. אם לשותף המבוטח יש 10% ומעלה מהון השותפות או מהזכות לרווחיה – לא יוכרו הוצאות הביטוח כהוצאות מוכרות.

המידע לקוח מתוך ספר "הוצאות מוכרות למס" מאת עו"ד רו"ח רמי אריה בהוצאת מיסים ועסקים בע"מ – www.ralc.co.il

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי