1-700-700-655 נסה עכשיו חינם

תוכנית ביקורת לבדיקת סעיף מזומנים

1. קבע את רמת סיכון הביקורת (Audit Risk) הנדרשת לדעתך ואמוד את רמת סיכון החשיפה (Detection Risk) לאור תוצאות סקר הבקרה הפנימית, בו נאמדה רמת סיכון הבקרה (Control Risk) והסיכון המובנה (Inherent Risk) ע"י הנוסחה: AR = IR * CR * DR

2. ערוך ספירה בעין של תכולת הקופה (מזומנים, המחאות, ני"ע וכד'). ודא כי הספירה תיעשה בנוכחות הקופאי, או גורם מוסמך אחר.

3. מקום בו מצויות מספר קופות, בצע את הספירה בכל הקופות, בעת ובעונה אחת. אם לא ניתן, ודא קיומם של נהלים נאותים לקביעת חתך נכון.

4. מקום בו קופות מסויימות (ראה סעיף קודם) לא נספרות ע"י המבקר, יש לוודא כי תכולת אותן קופות תיספרנה ע"י עובד מוסמך של המבוקר והעתק דו"ח הספירה כשהוא חתום על ידו יועבר אליך (המבקר).

5. ערוך התאמה בין בין סכום המזומנים שנספר ליתרת הקופה שבספר הראשי. אם קיימים הפרשים, קבל הסברים לתעד אותם בניירות העבודה.

6. בקש מהמבוקר להכין בקשות לאישורי יתרות מהבנקים לתאריך המאזן ושלח אותן לבנקים.

7. בדוק תדירות עריכת התאמות בנק.

8. בדוק התאמות בנק וברר את אופן הטיפול בסכומים פתוחים.

9. השווה תנועה בין הרשום בספרי החשבונות לבין העתק החשבון שנתקבל מהבנק לתקופה מסויימת כלשהי במהלך השנה המבוקרת.

10. בהתאם להעתק דו"ח ההתאמה של השנה שקדמה המצוי בניירות העבודה, השווה את תשלומי הצ'קים שהבנק פרע בתחילת השנה עם רשימת הצ'קים שלא נפרעו המופיעים בהתאמה (כדי לברר רישום פיקטיבי של צ'קים שלא נועדו להיפרע מלכתכילה וכדומה).

11. בדוק התפתחויות לאחר תאריך המאזן של כל הסכומים הפתוחים בהתאמות בנק וברר את מהותם של צ'קים שטרם נפרעו כדי לוודא אופציה לתיקון הרישום בספרים.

12. ודא שקיימת הפרדה נאותה של צ'קים שלא נפרעו וכאלו שנותרו פתוחים בהתאמת בנק לחשבון נפרד, לצורך תגבור המעקב.

13. בדוק האם קיים נוהל המבטיח טיפול נאות בצ'קים שחזרו או לא כובדו ע"י הבנק וברר את הסיבות להחזרים אלו.

13. ודא כי סכומים שהופקדו בבנקים והוחזרו, נפרעו במועד מאוחר יותר. אם לא נפרעו, בדוק אפשרות להעברתם לחובות מסופקים.

14. בדוק חתך פעולות בין חשבונות בנקים שונים שנעשו סמוך לתאריך המאזן או אחריו וברר אם אין בכך שימוש לרעה (העברות מחשבון אחד למשנהו לכיסוי חסר הנובע מפעולות לא כשרות – Kitting)

15. ודא חתך נאות של תקבולים ותשלומים לתאריך המאזן או המחאות שהוצאו לאחר תאריך זה (כדי לכסות פעולות בעלות אופי "לא כשר")

15. ודא שבהתאמות הבנק לא נכללים בין הסכומים הפתוחים, סכומים החייבים ברישום בספרי החשבונות כגון ריבית וכדומה.

16. השווה את יתרות הבנקים בספרי החשבונות לאלו אשר התקבלו באישורי היתרות והעתקי חשבונות הבנקים.

19. ערוך ספירת פתע של הקופה במהלך השנה המבוקרת ובדוק:

19.1 התאמתה לרישום בספרי החשבונות (ספר ראשי)

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי