1-700-700-655 חודש מתנה

שאלות ותשובות

 • מי חייב להירשם כעוסק מע"מ, ומתי?
  אדם (יחיד), שותפות או חברה, העומדים למכור נכס, סחורות, טובין או מקרקעין, או לתת שירות במהלך עסקיהם - חייבים להירשם כעוסקים במע"”מ. הרישום חייב להתבצע לא יאוחר מהיום שבו הוחל בפעילות העסקית. מי שמקים עסק שתהליך הקמתו ממושך, רשאי להירשם כבר בשלבי ההקמה, עוד בטרם החל לפעול, ואולם אז עליו להוכיח כי אכן מוקם עסק.
 • היכן נרשמים?
  אם עליך להירשם כעוסק, עשה זאת במשרד מע"מ האזורי הקרוב למקום עסקך או פעילותך. אם לא ידוע לך באיזה משרד אזורי עליך להירשם כעוסק, אנא ברר זאת מראש, ע"י פנייה בטלפון לאחד המשרדים.
 • מהם המסמכים שעלי להביא בעת רישום למע"מ?
  אם אתה עוסק יחיד, הבא עמך את תעודת הזהות שלך, חוזה קנייה של מקום העסק, או חוזה שכירות מבוייל של מקום העסק. ייתכן, שתתבקש להביא מסמכים נוספים הדרושים להוכחת הקמת העסק, פעילותו וקביעת סיווגו. כמו כן, עליך להביא צילום שיק מחשבון הבנק או אישור הבנק הכולל את כל פרטי החשבון אשר פתחת (אם לא, עליך לעשות כן טרם פתיחת התיק) לצורך ניהול העסק.
 • אם אני מקים שותפות, כיצד אירשם עם שותפי?
  אם מוקמת שותפות בין שני אנשים או יותר, על כל השותפים להגיע למשרד, וכל אחד יביא עמו את תעודת הזהות שלו. כמו כן עליהם להציג חוזה רכישת העסק או חוזה שכירות מבוייל של העסק. אם השותפות רשומה ברשם השותפויות, יש להביא אישור ממנו על הרישום. על השותפים למנות מתוכם נציג אחד של השותפות, אשר יפעל בשמה בכל הפעילות הנוגעת למע"מ.
 • מה לגבי רישום חברה בע"מ?
  במקרה זה יש להביא אישור של רשם החברות על הרישום של החברה. כמו כן יש לצרף תקנון ותזכיר של החברה כפי שאושר ע"י רשם החברות. בעת הרישום במשרד, יש למסור את שמות מנהלי החברה, מספרי הזהות שלהם, כתובותיהם ומספרי הטלפון שלהם. כמו כן יש להציג חוזה קנייה או חוזה שכירות מבוייל, המעיד על קנייה או שכירות של מקום העסק. אם העסק בשלבי הקמה, וטרם החל בפעילותו, ייתכן שתידרש להמציא מסמכים נוספים שמתוכם ניתן יהיה ללמוד על פעילותו העתידית של העסק, כגון: התחייבויות לאספקת סחורה, חוזים לביצוע פעולות, רכישת נכסים לבנייה, אישורי בנייה, רשיונות עסק מטעם רשויות מקומיות או ממשלתיות, וכיו"ב.
 • מה עוד יש לעשות בעת הרישום?
  בעת הביקור במשרד תקבל טופס מע"מ 821, שתידרש למלאו (במשרד או בביתך) על כל פרטיו, לחתום עליו, ולהחזירו לעובד מע"מ. בין הפרטים הנדרשים - מידע על הרכוש, סכום ההשקעה, מקורות המימון, מחזור העסקאות המשוער, ופרטים על מספר חשבון הבנק שלך.
 • האם אוכל למסור מס' תיבת דואר (ת"ד) ככתובת העסק?
  ת"ד אינה יכולה להיות "כתובת" העסק. הכתובת חייבת להיות מלאה ומפורטת, ורק בנוסף, תוכל לציין ת"ד לצורכי התכתבות. אנא דאג לכך שיהיו סימנים מזהים ברורים במקום העסק, כדי שהדוור לא יתקשה במסירת הדואר.
 • האם אפשר להירשם למע"מ באמצעות מייצג?
  כן, הנך רשאי להירשם למע"מ באמצעות מייצג, שהוא עו"ד, רואה-חשבון, או יועץ מס מוסמך לעניין מע"מ. עליך לתת למייצג ייפוי-כוח על מנת שיוכל לבצע את הרישום במקומך. אולם גם במקרה זה, עליך לחתום אישית על טופס הרישום.
 • האם עלי לקבל דבר-מה מהמשרד לאחר הרישום?
  לאחר הרישום תקבל אישור על רישומך. בטופס האישור יירשם מספר העוסק שקיבלת, וסיווגך - עוסק מורשה, או עוסק פטור (תלוי במהות העיסוק ובגובה מחזור-העסקאות השנתי - ראה הסברים בהמשך). כמו כן יימסר לך טופס לדיווח ראשון ויוסבר לך אם עליך לדווח פעם בחודש או פעם בחודשיים (גם עניין זה נקבע לפי גובה מחזור-העסקאות).
 • מהו "עוסק פטור"?
  א). אם מחזור-העסקאות השנתי הצפוי שלך נמוך מהסכום הקבוע בחקיקה (המשתנה מדי פעם), תהיה פטור מהגשת דוחות למע"מ. אם תסווג כעוסק פטור, פעם בשנה יהיה עליך להגיש למשרד מע"מ הצהרה לגבי גובה מחזור-העסקאות שלך. כאשר מחזור-העסקאות שלך יגיע לסכום הקבוע כאמור, תהפוך לעוסק החייב בדיווח. לתשומת-לב - לעוסק פטור אסור להוציא חשבוניות מס בגין עסקאותיו!

  כמו-כן, הוא אינו רשאי לקזז מס תשומות בגין הוצאותיו.

  ב). יחד עם האמור לעיל, יש לדעת, כי קיימים בעלי עיסוקים ומקצועות, החייבים להירשם כעוסקים מורשים, וזאת ללא כל קשר לגובה מחזור-העסקאות השנתי שלהם. בעלי עיסוקים כאמור, הם למשל: רופאים, אדריכלים, טכנאים, טוענים רבניים, מנהלי חשבונות. פרטים נוספים בעניין דיווחים, הוצאת חשבוניות וכו', תוכל לקבל במשרד מע"מ.
 • עם רישומי, האם מוטלות עלי חובות כלשהן בעניין ניהול ספרי העסק?
  כן, יש לנהל פנקסי חשבונות לפי דרישות מס הכנסה ומס ערך מוסף. את כל פנקסי החשבונות, הרישומים ומה שקשור לעסק, יש לשמור 7 שנים. עליך לפנות למשרד פקיד השומה לפתיחת תיק וקבלת הסבר בדבר ניהול ספרים.
 • מי חייב במס ערך מוסף?
  במכירה - החייב במס הוא המוכר.
  בשירות - החייב במס הוא נותן השירות.
 • לפי מה נקבע המס?
  המס מחושב בשיעור קבוע, ממחיר העיסקה. מחירה של העיסקה יהיה כפי שסוכם בין שני הצדדים - העוסק והלקוח - לרבות כל ההוצאות החלות על העיסקה. במקרה של עיסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים (כגון קרבת משפחה), המחיר הקובע לעניין המס יהיה המחיר הנהוג בתנאים הרגילים, או ערך העלות + הרווח המקובל בענף.
 • מתי חל מועד החיוב במס?
  ברוב המקרים, מועד החיוב במס הוא עם מסירת הסחורה או מתן השירות. תוך שבועיים ממועד זה הינך חייב להוציא חשבונית. עם זאת יש עסקאות, שבהן מועד החיוב הוא עם קבלת התשלום, ולגבי עסקאות אלו יש להוציא חשבונית תוך שבוע ימים מיום התשלום. בין העוסקים שעסקאותיהם הן מהסוג הזה מצויים: בעלי מקצועות חופשיים, קמעונאים, קבלנים וקבלני-משנה בענף הבנייה.

  במתן שירות מתמשך שלא ניתן להפריד בין חלקיו, מועד החיוב במס הוא עם גמר מתן השירות. נותן השירות חייב להוציא חשבונית תוך 7 ימים מגמר מתן השירות. כאשר אתה נוטל מעסקך נכס כלשהו - מקרקעין או טובין - לשימושך העצמי, חל החיוב במס עם נטילת הנכס.
 • מהי חשבונית?
  אם אתה עוסק מורשה )אך לא עוסק פטור(, אתה רשאי להוציא חשבונית מס במקום חשבונית עיסקה, והנך חייב לעשות כן עפ"י דרישת הלקוח. חשבונית מס משמשת כאסמכתא למקבל אותה, לצורך ניכוי מס תשומות בדו"ח מע"מ. חשבונית מס הינה מסמך מודפס מראש בבית דפוס או בהדפסת מחשב, הכולל את כל הפרטים הבאים:
  - תאריך הוצאת החשבונית.
  - מספר החשבונית (מספר עוקב).
  - המילה "מקור" (ע"ג מקור החשבונית בלבד).
  - המילים "חשבונית מס".
  - מספר העוסק המורשה.
  - המילים "עוסק מורשה".
  - שם העוסק וכתובת העסק.

  יש לציין בחשבונית המס את שם הלקוח וכתובתו, פירוט העיסקה, מספר ותאריך תעודת משלוח (כאשר יש צורך להוציא תעודת משלוח), המחיר ללא המס, סכום המס (בנפרד), והמחיר הכולל. כמו כן חייבת להופיע חתימת העוסק או חתימת עורך החשבונית מטעמו. חשבונית, שחסר בה אחד הנתונים או שהנתונים בה אינם מדוייקים או מלאים - אינה חשבונית כדין.
 • מהו מס תשומות, ומהם הכללים הקשורים בניכוי מס זה?
  מס תשומות ניתן לניכוי אך ורק על רכישות לצורכי העסק, ובלבד שברשותך חשבוניות מס שהוצאו על שמך כדין, או רשימוני-יבוא על שמך. אם נרשמת למע"מ לאחר שהתחלת בפעילות עסקית, מס התשומות ששילמת לפני הרישום, לא יהיה ניתן לניכוי. אם חשבונית המס על התשומות הוצאה לפני רישומך במע"מ, תוכל לנכות את המס אם תוכיח, שהתשומות נרכשו בשלבי הקמת העסק ולצורך ההקמה בלבד.
 • האם יש סוגים שונים של תשומות?
  מבחינים בין שני סוגים של תשומות:
  -תשומות על ציוד ונכסים קבועים - אלו הן ההשקעות הנוגעות למבנה ולציוד הקבע של העסק, שאינם מיועדים למכירה בפעילות הרגילה של העסק. בתשומות מסוג זה כלולות רכישת הקרקע לעסק, הקמת המבנה, רכישת מכונות לייצור הטובין וכו'.

  - תשומות על רכישות שוטפות לצורכי העסק, כגון: קניית מלאי סחורות לצורך מכירתן בעסק, רכישת חומרים המשמשים למתן השירות בעסק, וכן הוצאות על שירותים המתקבלים לצורכי העסק, כגון: סיוד, טלפון, חשמל, מים וכו'.
 • אם אני רוכש רכב לצורכי העסק, האוכל לנכות מס תשומות על הרכישה?
  בדרך כלל, אין לנכות מס תשומות על רכישת רכב פרטי (כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות מע"מ התשל"ו 1976-). אולם יש עיסוקים, שלגביהם ניתן לנכות מס תשומות. רשימת עיסוקים כאמור, נמצאת בכל משרד מע"מ אזורי. על רכישת רכב מסחרי )שאינו רכב פרטי כאמור לעיל( המשמש לתפעול העסק, ניתן לנכות מס תשומות. למניעת ספקות בנושא זה, ולידיעה ברורה אם המס על רכישת הרכב שבו מדובר מותר בניכוי, מוצע שתברר את העניין במשרד מע"מ עוד לפני הרכישה. לשם כך עליך להציג פרוספקט של הרכב, או פרטים מדוייקים עליו.
 • לגבי הוצאות שוטפות על רכב פרטי המשמש לצורכי עסק - האם המס עליהן ניתן לניכוי ?
  לגבי רכב פרטי המשמש לתפעול העסק, ניתן לנכות מס על ההוצאות השוטפות הכרוכות בו (ולא על רכישת הרכב עצמו, כאמור), כלהלן:
  -אם עיקר השימוש בו הוא לצורכי העסק - ניתן לנכות 3/2 ממס התשומות.
  -אם עיקר השימוש בו הוא לא לצורכי העסק - ניתן לנכות 4/1 ממס התשומות.
 • אם אני קונה דירה שתשמש אותי לצורכי עסק, האוכל לנכות מס תשומות על הרכישה?
  על רכישת דירת מגורים אשר תשמש אך ורק לצורכי עסק, ניתן לנכות מס תשומות. אולם, אם הדירה עתידה לשמש גם כמקום מגורים של העוסק, לא ניתן לנכות את מס התשומות.
 • אם אין לי פעילות עסקית, האם עלי לדווח לכם בכל זאת?
  גם אם לא הייתה לך פעילות עסקית בתקופה מסוימת, עליך להגיש את הדו"ח במועדו. במקרה כזה ציין: "אפס" במחזור העסקאות.
 • אם חוסר הפעילות נמשך ונמשך, עלי להגיש כל הזמן דו"חות אפס?
  אם אין לך פעילות במשך שתי תקופות דיווח רצופות, או יש לך עסקאות עונתיות או בלתי רצופות, אנא פנה למשרד מע"מ האזורי לבירור אפשרות הקפאת הדיווח.
 • מתי עלי להגיש את הדו"ח התקופתי ?
  עליך להגיש את הדו"ח תוך 51 יום מתום תקופת הדיווח. אם הנך מדווח אחת לחודש, תקופת הדיווח שלך היא בת חודש. לדוגמה: דו"ח 30/1 יכלול את כל העסקאות שבוצעו בין 30.1.1 ובין 30.1.13, ויוגש לא יאוחר מיום 30.2.51. אם הנך מדווח אחת לחודשיים, תקופת הדיווח שלך היא בת חודשיים. לדוגמה: דו"ח 30/3 - 30/4 יכלול את כל העסקאות שבוצעו בין 30.3.1 ובין 30.4.03, ויוגש לא יאוחר מיום 30.5.51. גם דו"ח להחזר ודו"ח אפס יש להגיש במועד.
 • כיצד אדווח על פעילותי העסקית?
  עם רישומך תקבל טופס לדיווח לתקופת הדיווח הקרובה. לאחר מכן תקבל בדואר פנקס דו"חות עד סוף שנת הכספים השוטפת. בפנקס תמצא הסברים נוספים לגבי אופן מילוי הדו"ח. אם מסיבה כלשהי לא הגיע אליך פנקס הדו"חות, אנא דאג לקבל טופסי דיווח מהמשרד האזורי. בדו"ח עליך לדווח על מחזור-העסקאות תוך 51 יום מתום תקופת הדיווח. תקופת הדיווח היא בת חודש או חודשיים, כפי שייקבע.
 • מה יש לכלול בדו"ח?
  בדו"ח יש לדווח על כל מחזור-העסקאות. מחזור-העסקאות הוא סך של כל המכירות שמכרת או השירותים שנתת במהלך עסקיך, כולל הסחורות שנטלת לשימושך העצמי או לשימוש בני ביתך. לדוגמה: מזון שנטלת לביתך מהמכולת שלך. בדו"ח התקופתי תכלול את כל העסקאות שלגביהן היית חייב להוציא חשבונית בתקופת הדו"ח, ואת כל חשבוניות המס שהוצאת באותה התקופה, גם אם העיסקה טרם בוצעה, או אם התמורה טרם התקבלה. כמו כן תציין בדו"ח את המס על תשומות העסק.

  בשורה האחרונה - "הסכום לתשלום" - תרשום את ההפרש בין סכום מס העסקאות ובין סכום מס התשומות. אם סכום מס העסקאות גבוה מסכום מס התשומות, עליך להגיש דו"ח לתשלום. לדו"ח יש לצרף תשלום של מלוא "הסכום לתשלום". אם סכום מס התשומות גבוה מסכום מס העסקאות, מגיע לך הסכום העודף, ואז ובמקרה זה עליך להגיש דו"ח להחזר.
 • אם לא אדווח על כל עסקאותי, מה יקרה?
  גילוי מקרים של דיווח לא נכון גורר צעדים מצד האגף, הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי. על סכום שלא שולם במועדו נוספים הפרשי ריבית והצמדה וכן קנסות ע"פ חוק מע"מ, וקנסות מינהליים עפ"י חוק העבירות המינהליות. כדי לאכוף את גביית החוב עומדים לרשות האגף אמצעים, כגון: עיקולים )חשבונות בנק, צד שלישי, נדל"ן וכד'(, פעולות הוצאה לפועל, עיכוב מטענים ליצואנים, עיכוב יציאה מהארץ, ואף העמדה לדין.
 • מדוע כדאי לי להגיש את הדו"ח בזמן? מה יקרה אם אאחר קצת?
  בהחלט כדאי לך להגיש את הדו"ח בזמן. לידיעתך, איחור בהגשת הדו"ח גורר מספר צעדים לא כל כך נעימים, אשר החוק מחייב לנקוט:
  -במקרים של איחורים חוזרים ונשנים, תיתכן אף הגשת כתב-אישום, וזאת
  -קביעת מס.
  -קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות )וזאת, בנוסף לקנסות שלעיל(.
  -תוספת הצמדה וריבית.
  -קנס חוב.
  -קנס פיגור.

  בנוסף לנקיטת אמצעים אחרים. להלן דוגמה להמחשת "מחיר" האיחור: עוסק מורשה המגיש את הדו"ח עם תשלום בסך של 1000 ש"ח באיחור של חודש, ישלם תוספת כלהלן:
  - קנס פיגור (כיום בסך 471 ש"ח לכל שבועיים או חלק מהם) 225 ש"ח
  - קנס חוב (כיום %2.0 לכל שבוע או חלק ממנו) 10 ש"ח
  - תוספת ריבית והצמדה למדד 32 ש"ח
  - קנס מינהלי (כיום 003 ש"ח לכל דו"ח)300 ש"ח
  - סה"כ 855 ש"ח
  שהם 85.5% לחודש
 • היכן מגישים את הדו"ח התקופתי?
  דו"ח לתשלום, דו"ח אפס, ודו"ח להחזר (עד "הסכום הקובע") - יש להגיש באחד מסניפי בנק הדואר או הבנקים המסחריים. דו"ח להחזר בסכום הגבוה מ"הסכום הקובע" - יש להגיש במשרד מע"מ, שבו מתנהל תיקך. הסברים לעניין "הסכום הקובע" תוכל למצוא בהמשך.
 • האם באמת אקבל מכם כסף כשיש לי עודף מס תשומות? מהם הכללים בעניין הדו"חות להחזר?
  אם יש לך עודף של מס תשומות על מס עסקאות, מגיע לך החזר מע"מ. קיים "סכום קבוע" לגובה ההחזר המשתנה פעמיים בשנה: ב-1 בינואר וב-1 ביולי בהתאם למדד. בחודש ינואר 2003 - הסכום הקובע הוא: 15015 ש"ח. להלן הנחיות להגשת הדו"ח:

  - דו"ח להחזר עד הסכום הקובע, יש להגיש באחד מסניפי בנק הדואר או הבנקים המסחריים.
  - דו"ח להחזר בסכום הגבוה מהסכום הקובע, יש להגיש במשרד מע"מ שבו מתנהל תיקך.
  - אם הדו"ח מוגש במשרד האזורי, הבא אתך טופסי ריכוז שמילאת בפרטי חשבוניות המס ורשימוני-היבוא )אם יש לך(, הנוגעים לתשומות הרשומות באותו הדו"ח.

  הטפסים האלה יימסרו לך במשרד מע"מ:
  טופס מע"מ 874 - לרישום פרטי החשבוניות.
  וטופס מע"מ 875 - לרישום פרטי רשימוני-היבוא.

  כמו כן הבא אתך את החשבוניות, שסכום המס הנקוב בהן גבוה מ - 5000 ש"ח. רצוי להביא גם את הצילומים של החשבוניות הללו, למקרה שתתבקש להשאירם במשרד לשם בדיקה. כיום ניתנת האפשרות למייצגים, הקשורים לשע"מ, להזין ישירות למחשב שע"מ, דו"חות להחזר ולתשלום ללא הגבלת סכום, וכן טופסי 874/875. אם קנית רכב מסחרי לצורכי העסק, הבא אתך את רשיון הרכב, ואישור העברת בעלות.

  אם רכשת נכס, הבא אתך את חוזה הרכישה. לתשומת לבך:
  - סכום ההחזר יוחזר לך בדרך כלל תוך 03 יום מיום הגשת הדו"ח, וזאת בתנאי שהדו"ח הוגש במועד.
  - הקפד, שתמיד יהיו במשרד מע"מ פרטים נכונים ומעודכנים של חשבונך בבנק.
 • כאשר אני טועה במילוי הדו"ח, האם ניתן לתקן זאת לאחר שהדו"ח כבר הוגש?
  אם היתה לך טעות ברישום סכום כלשהו הנדרש בדו"ח, תוכל להגיש "דו"ח מתקן" אשר בו יצויינו הפרטים הנכונים. דו"ח זה אפשר להגיש רק במשרד האזורי, שבו מתנהל תיקך. אם כתוצאה מהתיקון יש צורך בתשלום נוסף המגיע ממך, יינתן לך שובר תשלום במשרד, ויהיה עליך לשלמו בבנק. ברור, שתשלום נוסף זה מחייב גם תשלום ריבית והצמדה (לפעמים גם קנסות בהתאם לנסיבות) לתקופה שבין המועד שבו היה עליך לשלם לבין המועד שבו שילמת בפועל.
 • כאשר חל שינוי בעסק או בעיסוק, האם זה מעניין אתכם?
  בהחלט כן. יש להודיע על כל שינוי שחל בעסק, כגון: שינוי סוג פעילות, שינוי כתובת, שינוי מספר טלפון, הפסקת פעילות (גם זמנית), חילופים בשותפות, וכן כל שינוי בפרט מן הפרטים שבטופס הרישום. טופס להודעה על שינוי בעסק תמצא בפנקס הדו"חות שיישלח אליך. על השינוי יש להודיע תוך 51 יום ממועד השינוי.
 • ואם אני סוגר את העסק - איך אני סוגר את התיק אצלכם?
  במקרה כזה עליך לפנות למשרד מע"מ האזורי תוך 03 יום מהפסקת הפעילות. שם יתנו לך טופס "הודעה בדבר חיסול עסק/הצהרה". עליך למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס, לדווח על חשבוניות המס הריקות שנשארו ברשותך (כולל מספריהן הסידוריים) ולפרט את כל הציוד, הנכסים והמלאי של העסק שטרם נמכרו ונשארו ברשותך (כולל ערכם הכספי). כמו כן עליך לשלם את כל החובות אם ישנם, ולהביא צילום של הדו"ח התקופתי האחרון. יש לשלם מע"מ על כל מכירה, כולל נכסי העסק: מבנה, ציוד, רכב, מלאי סחורה, וכו'. במקרה של שותפות שנסגרה, על כל שותף למלא את טופס ההודעה על סגירת עסק, כאמור.
 • יש לי "עסקאות", אבל אני לא מתפרנס ממה שאתם קוראים "עסק" ולא רואה את מקומי בכל מה שסיפרתם פה - מה עלי לעשות?
  אכן, יש מקרים מיוחדים שבהם אין "העוסק" עוסק רגיל. להלן מפורטים מספר מקרים כאלה. רצוי לברר במשרדי מע"מ פרטים נוספים בעניינים אלה והדומים להם, עוד לפני שמתחילים ב"עסקאות".
  - מי שעיקר הכנסתו ממשכורת, גמלה או קצבה, ונותן מדי פעם שירות, אינו חייב ברישום כעוסק, והמע"מ החל על השירות שהוא נותן, מוטל על מקבל השירות. מדובר במתן שירותים בעיקר בתחום המקצועות החופשיים.
  - מי שהינו שכיר, ומבצע עסקה אקראית )חד-פעמית( ואינו נכלל במקרים שלעיל, ידווח על עסקה זו ע"ג טופס דיווח - עסקת אקראי (מע"מ 8356).
  - מי שמשכיר נכס אחד או שנים ואין לו פעילות עסקית אחרת נוספת כעצמאי, יכול להעביר את חובת תשלום המע"מ על דמי השכירות לשוכר, אם השוכר מסכים לכך.

  לגבי כל המקרים כאמור, והדומים להם, יש להגיע למשרד מע"מ האזורי ולקבל ייעוץ והכוונה.
 • מה לגבי עסקאות המבוצעות באזור סחר חופשי באילת?
  האמור בחוברת זו בעניין עסקאות, חל על עסקאות המבוצעות מחוץ לאילת. לגבי עסקאות המבוצעות באילת או עם גופים באילת, יש לפנות למשרד מע"מ ואס"ח באילת, לקבלת ייעוץ והדרכה.

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי