1-700-700-655 חודש מתנה

תקנון וזכויות יוצרים

זכויות יוצרים ותקנון של מערכת הנהלת חשבונות

זכויות יוצרים

כל הזכויות לשיטת העבודה של מתן שירותי הנהלת חשבונות באינטרנט המיושמות באתר זה – שמורות לחברת "זיו, שיפר תוכנות ניהול  בע"מ". אין להעתיק או להשתמש בכל טכניקה או רעיון המיושמים על ידי הנהלת האתר. נגד המפר את זכויות היוצרים ינקטו הליכים משפטיים.

 

תנאים כלליים

עם הצטרפות הלקוח הוא מאשר כי ידוע לו כי כל האחראיות על העברת המידע להנהלת אתר Ucan2.co.il ו/או לחברת "זיו, שיפר תוכנות ניהול  בע"מ" (להלן הנהלת האתר) חלה על הלקוח בלבד והלקוח מצהיר כי כל הפרטים המועברים על ידו להנהלת האתר נכונים , מדוייקים ומשקפים באופן מלא את מקור המסמכים המצויים בידו. הלקוח מודע לכך כי כל האחראיות על נכונות הדוחות המוגשים לרשויות המס אשר מבוססים על עיבוד הנתונים אשר מבוצע על ידי חברת "זיו, שיפר תוכנות ניהול  בע"מ" חלה עליו בלבד והלקוח מתחייב למסור ללא כל דיחוי כל מידע על טעות שנמצאה באחד או יותר מהנתונים הקשורים להנהלת החשבונות ולבצע ללא כל דיחוי את התיקון המתחייב מכך.

 

הלקוח מודע לכך כי תיתכן אפשרות שבמידע, בנתונים ובתחשיבים שמופיעים באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, למרות שהנהלת האתר עושה כל שביכולתה לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע, התחשיבים והתוכן הכלולים באתר, הנהלת האתר לא תהא אחראית לנזק, הוצאה ו/או הפסד שעלול להיגרם למשתמש עקב קיום שיבושים אלה. בשום מקרה לא תחול על הנהלת האתר. אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי אתר אינטרנט זה, בעיכוב בשימוש או באי-יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי-אספקה של שירותים, או בכל מידע, תחשיב ושירות שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר אינטרנט זה, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע להנהלת האתר על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. הנהלת האתר אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם למשתמש עקב פגם או תקלה באתר או בתוכנה, או בגישה לאתר.

 

לקוח המנהל ספרים בשיטה החד צידית (עצמאי)

לאחר תקופת הניסיון, בכניסה הראשונה למערכת יידרש הלקוח למסור את פרטי כרטיס האשראי אשר יחויב מידי חודש במחיר השירות החודשי.
לא תתאפשר הארכת מנוי לחיוב שיכשל.
הלקוח מתחייב לשלם עבור השירות באופן רצוף וללא הפסקות הואיל והשירות המשולם מידי חודש – הינו על בסיס שנתי גם אם לא בוצעו פעולות ע"י הלקוח בחודש מסוים.
במידה ותהיה הפסקת רצף הנהלת האתר מוסמכת לחייב את הלקוח ובהרשמתו , הלקוח מאשר – לגבות עבור חודשים שלא שולמו בגין הפסקת תשלומים שלא עולים על 6 חודשים.

כל הרשמה הינה ללא תשלום לתקופת ניסיון בת 30 יום

לא תתאפשר תקופת ניסיון שנייה.

בן זוג של מנוי זכאי להנחה בשיעור 50% מדמי המנוי החודשיים (לא כולל דוח שנתי) בתנאי שהמנוי נמצא בתוקף ובתנאי שרק אחד מבני הזוג מעסיק עובדים.
ההנחה תינתן לאחר ביצוע תשלום אחד מלא ובתנאי שהמנוי פנה בהודעה לאחר ביצוע התשלום וההרשמה.

לקוח שלא נמצא בשירות בר תוקף יוכל לקבל גישה לנתונים בכל עת (עד שנתיים מתום שנת המס בה היה מנוי) ע"י פנייה במייל בצירוף שם המשתמש שלו – פנייה ללא ציון שם משתמש לא תיענה.

המחיר לדוח שנתי כמצוין במחירון האתר תקף אך ורק ללקוח שהמנוי שלו נמצא בתוקף במועד עריכת הדוח השנתי.
תשלום עבור עריכת דוח שנתי לא יוחזר גם אם הדוח השנתי לא יערך מסיבה שאינה תלויה בהנהלת האתר.

המחיר המשולם עבור הדוח השנתי כולל את הייצוג והטיפול מול רשויות המס, יעוץ וכדומה , לא ניתן לקבל שירות של ייצוג ברשויות ללא תשלום עבור הדוח השנתי.

להנהלת האתר יש זכות לבקש תוספת תשלום לדוח השנתי במידה ובנתונים שהוזנו במהלך השנה נפלו שגיאות בכמות מהותית שיצריכו שעות עבודה נוספות לתיקון הליקויים – תוספת כזו תתואם עם הלקוח ותחויב אך ורק בהסכמתו.

 

כללי

הלקוח מודע כי במידה ולא ישלם תשלום כלשהוא בגין שימוש בתוכנה – רשאית הנהלת האתר להפסיק לאלתר את מתן השירות. הנהלת האתר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש בנתונים המתקבלים מהפונים ומלקוחותיה.

מטעמי נוחות הגבייה, חיוב כרטיס האשראי יבוצע כעסקת תשלומים ליתרת חודשי השנה מחודש ההתחלה.

הלקוח מודע כי במידה ולא ישלם תשלום כלשהוא בגין שימוש בתוכנה – רשאית הנהלת האתר להפסיק לאלתר את מתן השירות.

הנהלת האתר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש בנתונים המתקבלים מהפונים ומלקוחותיה.

שעות פעילות שירות הלקוחות 09:00 – 15:00

אבטחת מידע, פרטיות וגיבויים

 

אבטחת מידע

התקשורת בין מחשבי הלקוח לבין שרתי התוכנה מוגנת באמצעות פרוטוקול אבטחה SSL ב- 128 סיביות.בנוסף לכך, השרתים מוגנים באמצעות חומת אש (firewall ) של cisco מהמתקדמים בעולם ,כמו כן השרתים נסרקים באופן יזום באמצעות מערכת nessus לצורך גילוי פרצות אבטחה,השרתים מעודכנים באופן קבוע לפרצות האבטחה הידועות.

בסיס הנתונים מוגן באופן אבסולוטי מפני כניסה או חדירה , באמצעות כתובות IP קבועות וחסומות לרבות מתן הרשאות מינימאליות לטיפול בו.

השרתים מאוחסנים בחוות שרתים המוגנת באמצעות שמירה אנושית 24/7 – אפשרות גישה פיזית לשרתים ניתנת אף ורק באמצעות זיהוי באמצעות ת.ז. של מספר אנשים מצומצם המורשים לכך וזיהוי ביומטרי של כף היד.

 

גיבויים

כל הנתונים מגובים בגבוי חם בזמן אמת. בנוסף , מתבצע גיבוי יומי של כל הנתונים אשר מועבר לשרת מרוחק הנמצא בחוות שרתים אחרת. בנוסף , על המשתמש לבצע גיבויים נוספים בעצמו כלהלן: להדפיס מידי 3 חודשים את כל הכרטיסים , מאזן בוחן ודוח רווח והפסד מפורט , ולשמור את הדפסת סוף השנה למשך 7 שנים.

 

פרטיות

הנהלת האתר מתחייבת לשמור על סודיות מוחלטת בכל הקשור ללקוחות והנתונים הנמצאים אצלה, הן במשרדיה והן באתר האינטרנט.

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי