1-700-700-655 חודש מתנה

הוצאות משותפות ודמי ניהול כהוצאה מוכרת

הוצאות חכירה תפעולית יוכרו כהוצאות מוכרות שוטפות, בעוד שלגבי חכירה הונית נקבעו כללים מיוחדים בכדי שתשלומים לגביה יוכרו כהוצאות מוכרות

מערכת הנהלת חשבונות באינטרנט מסבירה כי הוצאות בגין הוצאות משותפות ודמי ניהול יוכרו, ככלל, כהוצאות מוכרות

השתתפות בהוצאות נעשית כאשר מספר עסקים שונים מתנהלים מאותו מבנה או משתמשים באותן הוצאות משותפות, לרבות הוצאות אחזקת המקום, חשמל, ארנונה, עובדים משותפים וכיוצא באלו. השתתפות כל עסק בהוצאות המשותפות תוכר כהוצאות מוכרות, ובלבד שניתן לערוך תחשיב מפורט לייחוס ההוצאה הרלבנטית לכל אחד מהעסקים מתוך סך ההוצאות המשותפות.

 

דמי ניהול משולמים כאשר הצד הראשון מנהל את הפעילות של הצד השני, כולה או חלקה. בין משום שמדובר בניהול בלבד של פעילות עסקי הצד השני, ובין משום שמדובר בניהול ההוצאות המשותפות, ההכנסות המשותפות וכל פעילות משותפת אחרת. דמי הניהול יוכרו כהוצאות מוכרות, בכפוף לכך, שיש בניהול צורך עסקי מסחרי ואינו מסווה להעברת תשלומים מצד אחד לצד שני ללא כל טעם כלכלי.

 

מכאן, שכדי להסיר את החשש שמא ישמשו דמי הניהול לצורך העברת הוצאות מצד ראשון לצד שני, ובכך להביא להפחתת מס לא נאותה, יש לבסס את חלוקת ההשתתפות בהוצאות ו/או את דמי הניהול, הן במובן המהותי של הצורך בהוצאה עצמה והן בסבירות גובה ההוצאה. ביסוס זה, ראוי שייעשה, על פי קריטריונים ברורים ואובייקטיביים ככל שניתן.

 

ככל שהקשר בין שני הצדדים הדוק יותר ומתקיימת מערכת יחסים מיוחדת ביניהם, יש צורך להרחיב את הביסוס להעמסת ההוצאות המשותפות ו/או למתן דמי הניהול בכדי להוכיח כי יש טעם מסחרי להעמסת הוצאות אלו.

 

המידע לקוח מתוך ספר "הוצאות מוכרות למס" מאת עו"ד רו"ח רמי אריה בהוצאת מיסים
ועסקים בע"מ – www.ralc.co.il

חזרה לרשימת מאמרים

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי